city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี 4วัน 3คืน (MAR'20)(BT-GAY01_FD)

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี 4วัน 3คืน (MAR'20)(BT-GAY01_FD)

รหัส IN-BI010

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 

ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี 4วัน 3คืน (MAR'20)(BT-GAY01_FD)
http://www.grandholiday.co.th/view/4759
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ • สนามบินคยา • เมืองราชคฤห์ • เขาคิชฌกูฎ • วัดเวฬุวันมหาวิหาร
  • วันที่ 2 : เมืองราชคฤห์ • เมืองพาราณสี • สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี
  • วันที่ 3 : ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น • พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์
  • วันที่ 4 : สนามบินคยา • ดอนเมืองฯ กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 12 มี.ค 256315 มี.ค 256317,90017,90016,9004,000
19 มี.ค 256322 มี.ค 256318,90018,90017,9004,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก อื่นๆ