city
  • Mobile. 081-9699934

ร่วมงานกับเรา

บริษัท Grand Holiday ดำเนินธุรกิจ ในด้านการท่องเที่ยวทั้งในท่องเที่ยวต่างประเทศและท่องเที่ยวในประเทศแบบครบวงจร มากกว่า 8 ปี มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำเหน่ง Sale & Marketing

รายละเอียดงาน
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
- วางแผนการตลาดและส่งเสริมการขาย
- งานเอกสารต่างๆหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง
- สามารถสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถรับแรงกดดันจากการคุยกับลูกค้าได้
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- อดทน ชื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบในการทำงาน
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
- สามารถคิดและเสนอแนะลูกเล่นทางการตลาดได้

อัตราเงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณ์
จำนวน
2 อัตรา

ตำเหน่งโปรแกรมเมอร์

รายละเอียดงาน
- ดูแลพัฒนาระบบเว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทในเครือ
- พัฒนาระบบโปรแกรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ,อายุ,การศึกษา
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีทักษะในการออกแบบและพัฒนาระบบ Web Application มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน มีความรู้ใช้งาน JAVA, C#, PHP , HTML ,JAVASCRIPT ,Jquery , Ajax , SQL
-- มีความเข้าใจใน Tag ต่างๆ ของ HTML5 และ CSS เป็นอย่างดี (หากรู้เรื่อง CSS3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ถ้ามีความสารถในการเขียน iPhone & Android Apps จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเข้าใจในการทำระบบให้รองรับการทำ SEO

อัตราเงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณ์
จำนวน
2 อัตรา

ตำแหน่งกราฟฟิกดีไซน์เนอร์

รายละเอียดงาน
ออกแบบงานกราฟิกทั่วไป
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ,อายุ,การศึกษา
- สามารถเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML, CSS, Javascript
- มีประสบการณ์ด้านการออกเว็บไซต์หรือกราฟฟิก จะได้รับพิจรณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop Illustrator Dreamweaver หรือโปรแกรมออกแบบและแต่งรูปภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรร และตามเทรนการออกแบบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
- อดทน ชื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบในการทำงาน
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
- สามารถออกแบบ content ของเว็บไซต์ให้มีความน่าเชื่อถือและเข้าใจง่าย หรือตามที่ลูกค้าต้องการได้

อัตราเงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณ์
จำนวน
1 อัตรา