city
  • Mobile. 081-9699934

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

"เพิ่มไออุ่น ห่มน้องคลายหนาว มอบผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ครั้งที่2"
ณ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด บ้านแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

"เพิ่มไออุ่น ห่มน้องคลายหนาว มอบผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ครั้งที่1"
ณ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด บ้านแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์