city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป สละโสดตัวแม่ 5วัน 3คืน (MAR20)ZTPE05

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป สละโสดตัวแม่ 5วัน 3คืน (MAR20)ZTPE05

รหัส TW-ZG108

Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 11,878 บาท/ท่าน

ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด!
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป สละโสดตัวแม่ 5วัน 3คืน (MAR20)ZTPE05
http://www.grandholiday.co.th/view/3678
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ร้านกาแฟ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 : ไทเป - วัดเสียไห่เฉิงหวง - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง) - ร้านเครื่องสำอาง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) - ซีเหมินติง
  • วันที่ 5 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ11,878--4,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก อื่นๆ