GrandHoliday
9.3 10 95
alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก เที่ยวไต้หวัน คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวันไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวไทเป ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดินแดนไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อีกหลากหลาย เนื่องจากไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนดินแดนดูไบอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด วีซ่าไต้หวัน รับประกันคุณภาพ


บินตรงสู่เกาะใต้หวัน โดยสายการบิน  CHINA AIRLINES สายการบินแห่งชาติของสาธารณรัฐจีน นั่งรถไฟสายโบราณ ชมธรรมชาติที่ อุทยานอาลีซาน ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่ง ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณและเก่าแก่ของใต้หวันที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมกับ ขึ้นชมทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะใต้หวัน ณ ตึกไทเป 101  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด พร้อมกับ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก

เหิรฟ้าสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินนกสกู๊ต เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนพันปี นั่งกระเช้าลอยฟ้า ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  ชิมชาอู่หลง ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมตึกไทเป101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง

เยือนเกาะไต้หวัน  เดินทางโดยสารการบิน  THAI AIRWAYS เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด  ชมเศียรราชินประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา  ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ                            พิพิธภัณฑ์กู้กง  ชมตึกไทเป 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง

เยือนเกาะไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR  FULL SERVICE ระดับ5 ดาว เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมตึก101 พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน / ซีฟู๊ด / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

ล่องเรือ ชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) ลิ้มรส บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล มีบริการ FREE WIFI บนรถ เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT