city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN  5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN 5 วัน 3 คืน

รหัส TW-WD019 ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN 5 วัน 3 คืน

pdf

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ราคาถูก บินตรง ดอนเมือง – ไต้หวัน เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว /  ตึกไทเป 101 (รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)
ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตและตลาดซีเหมินติง
อิ่มอร่อยกับอาหาร 10 มื้อ เมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์ (ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เสต็ค+สลัดบาร์,พระกระโดดกำแพง) บริการครบทุกมื้อ ไม่มีอิสระทานเอง
**บริการ FREE WI-FI บนรถ ตลอดการเดินทาง, อัตรานี้เป็นราคาที่รวมค่าวีซ่าแล้ว **

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN 5 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/896
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน
  • วันที่ 2 : เถาหยวน – ผูหลี่ – วังจงไถ่ถาน – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 : ไทจง – ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 : DUTY FREE – ศูนย์ปะการังสีแดง – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง
  • วันที่ 5 : สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 10 ส.ค. 255914 ส.ค. 255919,99919,99918,9995,900
(เต็ม) 24 ส.ค. 255928 ส.ค. 255916,99916,99915,9995,900
(เต็ม) 21 ก.ย. 255925 ก.ย. 255917,99917,99916,9995,900
(เต็ม) 28 ก.ย. 255902 ต.ค. 255917,99917,99916,9995,900
(เต็ม) 12 ต.ค. 255916 ต.ค. 255920,99920,99919,9995,900
(เต็ม) 19 ต.ค. 255923 ต.ค. 255920,99920,99919,9995,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก อื่นๆ