city
 • Mobile. 081-9699934

วีซ่าฝรั่งเศส

เอกสารประกอบการขอวีซ่าฝรั่งเศส

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (THAILAND PASSPORT) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  ต้องมีอายุเหลืออีกอยางน้อย  3เดือนนับจากวันสุดท้ายที่ท่านเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น แและหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (สําเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกล่มเชงเก้น (หากมี)  ***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
2.     สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ
3.     รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (เห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เย็บกระดาษ หรือเปื้อนน้ำหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์) และต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม
4.     หลักฐานส่วนตัว – สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร
 ( พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ ) ยกเว้นสำเนาบัตรประชาชน
5.     หลักฐานการทำงาน – หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) , กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และต้องตรงตามภาษาไทย, กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6.     หลักฐานการเงิน
6.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ BANK STATEMENT และ BANK CERTIFICATE บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น STATEMENT ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า (ก่อน ยื่นวีซ่าอาจจะขอให้ท่านปรับอัพเดทอีกครั้ง)** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำ **
6.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า – เล่มใหม่)
6.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องมีเอกสารการเงินของผู้เดินทางเอง และ เพิ่ม หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ใช้สำเนา BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ (ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอต โดยชัดเจน ฉบับภาษาอังกฤษ กรุณายื่นขอจากธนาคาร
7.     ใบจองตั๋วเครื่องบิน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นรวมถึงต้องระบุชื่อของผู้สมัครทุกท่าน(ไม่แนะนําให้ผ้สมัครซื้อหรือออกตั๋วก่อน แต่ให้รอจนกว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ)
8.     เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (HOTEL BOOKING ) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง ให้ต่อเนื่องกับตั๋วเครื่องบินของผู้สมัครและจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือ ภาษาเยอรมันเท่านั้นรวมถึงต้องระบุชื่อของผู้สมัครที่อยู่ของที่พักให้ชัดเจนเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ
9.     ในกรณี มีการเชิญจากเพื่อนที่เป็นชาวฝรั่งเศส ให้ผู้สมัคร แสดง CODE เชิญจากสถานีตำรวจที่ ฝรั่งเศส พร้อมทั้งแสดง หน้า หนังสือเดินทางของคนเชิญ ประกอบด้วย ( ในกรณีไปพักกับเพื่อน ญาติ หรือ คุ่สมรส )
10.   ประกันการเดินทางในต่างประเทศ: ระยะเวลาครอบคลุมวันเดินทางตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย  วงเงินรวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการค้างคืนในโรงพยาบาล และการส่งตัวกลับประเทศไทยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลทางการแพทย์อื่นๆ  ไม่น้อยกว่า 30,000 EUR  หรือ 1,500,000 บาทพร้อมตราประทับจากบริษัทประกันและลายเซ็นของผู้มีอำนาจ
11.   เอกสารแพลนการท่องเที่ยว          
12.   กรณีผู้เดินทางเป็นผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู เช่น ภรรยาที่ไม่ได้ทำงานให้แสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของสามี หรือผู้เดินทางที่มีคนรับรองค่าใช้จ่าย ให้ใช้เอกสารข้างต้นทั้งหมดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
13.   กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20  ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่ และแสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของบิดา-มารดาด้วย
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต      ของบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใครโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพรอมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดามารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา – มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่างรูปถ่ายสําหรับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส

ระยะเวลาทำการ

ระยะเวลาก่อนยื่นวีซ่า
ลุกค้าจะต้องมีระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลก่อนการยื่นวีซ่า อย่างน้อย 10 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารจากลูกค้า (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระยะเวลาพิจารณาของเจ้าหน้าที่สถานฑูต
 20 วัน ทำการนับตั้งแต่วันที่ลูกค้ายื่นเอกสารกับหน้าที่สถานฑูต (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว 3,047 บาท 1,500 บาท 4,547 บาท
( อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 1. เนื่องจากทางสถานทูตฝรั่งเศสได้เปลี่ยนระบบการยื่นวีซ่าฝรั่งเศสโดยใช้ระบบ BIOMETRIC ซึ่งทางลูกค้าจะต้องไปโชว์ตัวเพื่อแสกนรายนิ้วมือและถ่ายรูป
 2. อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมด้วยตัวเองในวันแสกนนิ้วมือ
 3. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
 4. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 6. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 7. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 8. เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว ยื่นคู่กันกับเอกสารที่แปลนั้นๆ
 9. หากลูกค้าให้ทางบริษัทแปลเอกสาร คิดฉบับละ 100บาท
 10. หากลูกค้าให้ทางบริษัทออกบุ้คกิ้งตั๋วเครื่องบินเฉพาะยื่นวีซ่า คิด 300 บาทต่อท่าน
 11. ค่าบริการไม่รวมค่าประกันเดินทาง

สถานที่ตั้งศูนย์รับยื่นวีซ่า

ศูนย์ TLScontact

สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

TLScontact เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00-16:30 น.

เรียนท่านผู้สมัครทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงว่าทางศูนย์TLScontact center ไม่มีบริการคูปองที่จอดรถ ขอบพระคุณ

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS :
รถไฟฟ้าสายสีลม มุ่งหน้าสถานีปลายทางบางหว้า   
ลงสถานี BTS ช่องนนทรี โดยใช้ทางออกหมายเลข 5 จากนั้นเดินชิดซ้ายตามทางเดินลอยฟ้าประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใช้บันไดทางลงมุ่งหน้าสู่ถนนสาทร จากนั้นเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ TLScontact  อยู่ทางด้านขวามือ