city
 • Mobile. 081-9699934

วีซ่าอินเดีย

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอินเดีย

 1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าเป็น     อย่างน้อย 2 หน้า
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (เห็นสัดส่วนใบหน้า 70 - 80% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เย็บกระดาษ หรือเปื้อนน้ำหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์)  
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 4. สำเนาหน้าพาสปอต 1 ชุด
 5. สำเนาหน้าวีซ่าอินเดีย (กรณี ที่เคยได้รับวีซ่า)

ตัวอย่างรูปถ่ายสําหรับยื่นวีซ่าอินเดีย

ระยะเวลาทำการ

7 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าชำระเงิน (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว 4,400 บาท 1,500 บาท 5,900 บาท
( อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

หมายเหตุ

 1. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
 2. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 4. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 5. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 6. ลูกค้าต้องไปโชว์ตัวเพื่อสแกนลายนิ้วมือ

สถานที่ตั้งศูนย์รับยื่นวีซ่า

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า, บริการด้านพาสปอร์ต และบริการด้านกงสุลประเทศอินเดีย

36/28, อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 10, ซอย 21, สุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ

เวลายื่นคำขอ : 08.30 – 14.00 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำปี

เวลารับหนังสือเดินทางคืน: 16.30 – 17.30 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำปี