city
 • Mobile. 081-9699934

วีซ่าเยอรมนี

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมนี

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเยอรมนี
 
1.     หนังสือเดินทางประเทศไทย (THAILAND PASSPORT) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  ต้องมีอายุเหลืออีกอย่างน้อย  3เดือนนับจากวันสุดท้ายที่ท่านเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น แและหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (สําเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกล่มเชงเก้น (หากมี)  ***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
2.     สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ
3.     รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (เห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เย็บกระดาษ หรือเปื้อนน้ำหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์) และต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม
4.     หลักฐานส่วนตัว – สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร
 ( พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ ) ยกเว้นสำเนาบัตรประชาชน
5.      หลักฐานการทำงาน – หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) , กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และต้องตรงตามภาษาไทย, กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) หนังสือรับรองการทำงานและรับรองการศึกษาขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6.     หลักฐานการเงิน
6.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ BANK STATEMENT และ BANK CERTIFICATE บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น STATEMENT ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า (ก่อน ยื่นวีซ่าอาจจะขอให้ท่านปรับอัพเดทอีกครั้ง)** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำ ** ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
6.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า – เล่มใหม่)
6.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องทำ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุลภาษาอังกฤษ ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุลภาษาอังกฤษ ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วัน หลังจากธนาคารออกให้
6.4 ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (SPONSOR LETTER)ต้องสะกดชื่อ – สกุลภาษาอังกฤษ ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต (โดยสมาชิกในครอบครัวที่ออกค่าใช้จ่ายให้) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน หากในกรณีที่ผู้สมัครมีคนเชิญจากทางเยอรมันแล้วก็ตามถ้าผู้สมัครประกอบอาชีพก็มีความจำเป็นที่จะต้องแสดงรายได้ของตัวเองด้วยเช่นกัน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
       6.5 กรณีผู้เดินทางเป็นผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู เช่น ภรรยาที่ไม่ได้ทำงานให้แสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของสามี หรือผู้เดินทางที่มีคนรับรองค่าใช้จ่าย ให้ใช้เอกสารข้างต้นทั้งหมดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย ร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน หากในกรณีที่ผู้สมัครมีคนเชิญจากทางออสเตรียแล้วก็ตามถ้าผู้สมัครประกอบอาชีพก็มีความจำเป็นที่จะต้องแสดงรายได้ของตัวเองด้วยเช่นกัน
7.     เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์  
       -           ใบสูติบัตร (แสดงฉบับจริง+ยื่นตัวสำเนา)
-           หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศคนเดียวหรือไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งต้องยื่น หนังสือแสดงความ ยินยอมอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
-           ในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางไปคนเดียวหรือเดินทาง ไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง โดยเอกสารจะต้องออกจากทางอำเภอ แสดงเอกสารฉบับจริงและยื่นตัวสำเนา  หรือหนังสือยินยอมที่เซ็นโดยผู้ปกครองท่านที่ไม่ได้เดินทาง (หรือทั้งสองท่านที่ไม่ได้เดินทาง) กับผู้เยาว์ (เซ็นที่ศูนย์ยื่นวีซ่า วีเอฟเอส ด้วย ตนเอง) แสดงเอกสารฉบับจริงและยื่นตัวสำเนา
 -          กรณีที่ผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือ ผู้ปกครองไม่ได้สมรสจดทะเบียนในตอนที่เด็กเกิด จะต้องยื่นใบปกครองบุตรที่ออกจากทางอำเภอ (ฉบับสำเนา) ในกรณีที่ ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตจะต้องยื่นใบมรณะบัตรมาด้วย กรณทีผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านไม่สามารถ พาผู้เยาว์มาสมัครวีซ่าด้วยตนเองในวันที่ยื่นเอกสารสมัครวีซ่า ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงลายมือชื่อจากผู้ปกครองท่านที่ไม่ สามารถมาได้ โดยยื่นพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง(หน้าข้อมูลส่วนบุคคล)
          กรณทียี่นเอกสารเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ในครอบครัวจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยเอกสารจะต้องได้รับการรับรอง ความถูกต้องตามกฎหมายจากสถานทูตหรือสถานกงสุล
 
8.     ใบจองตั๋วเครื่องบิน ( TICKET RESERVATION ) จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นรวมถึงต้องระบุชื่อของผู้สมัครทุกท่าน(ไม่แนะนําให้ผ้สมัครซื้อหรือออกตั๋วก่อน แต่ให้รอจนกว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ)
9.     เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (HOTEL BOOKING ) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง ให้ต่อเนื่องกับตั๋วเครื่องบินของผู้สมัครและจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือ ภาษาเยอรมันเท่านั้นรวมถึงต้องระบุชื่อของผู้สมัครที่อยู่ของที่พักให้ชัดเจนเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบรวมถึงต้องระบุชื่อของผู้สมัครทุกท่านในที่อยู่ของที่พักให้ชัดเจนเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ ในกรณีเข้าพักมากกว่า 1 แห่ง จำนวนคืนที่เข้าพักไม่ควรทับซ้อนกัน
10.   ในกรณี มีการเชิญจากเพื่อนที่เป็นชาวเยอรมนี ให้ผู้สมัคร แสดง CODE เชิญจากสถานีตำรวจที่ เยอรมนีพร้อมทั้งแสดง หน้า หนังสือเดินทางของคนเชิญ ประกอบด้วย ( ในกรณีไปพักกับเพื่อน ญาติ หรือ คุ่สมรส )
11.   ประกันการเดินทางในต่างประเทศ: ระยะเวลาครอบคลุมวันเดินทางตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย  วงเงินรวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการค้างคืนในโรงพยาบาล และการส่งตัวกลับประเทศไทยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลทางการแพทย์อื่นๆ  ไม่น้อยกว่า 30,000 EUR  หรือ 1,500,000 บาทพร้อมตราประทับจากบริษัทประกันและลายเซ็นของผู้มีอำนาจ
12.   เอกสารแพลนการท่องเที่ยว          
 

ตัวอย่างรูปถ่ายสําหรับยื่นวีซ่าเยอรมนี

ระยะเวลาทำการ

ระยะเวลาก่อนยื่นวีซ่า
ลุกค้าจะต้องมีระเยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลก่อนการยื่นวีซ่า อย่างน้อย 10 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารจากลูกค้า (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ระยะเวลาพิจารณาของเจ้าหน้าที่สถานฑูต
15 วัน ทำการนับตั้งแต่วันที่ลูกค้ายื่นเอกสารกับหน้าที่สถานฑูต (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว 2,659 บาท 1,500 บาท 4,159 บาท
( อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 1. เนื่องจากทางสถานทูตเยอรมนีได้เปลี่ยนระบบการยื่นวีซ่าเยอรมนีโดยใช้ระบบ BIOMETRIC ซึ่งทางลูกค้าจะต้องไปโชว์ตัวเพื่อแสกนรายนิ้วมือและถ่ายรูป
 2. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
 3. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 5. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 6. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 7. เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว ยื่นคู่กันกับเอกสารที่แปลนั้นๆ
 8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า
 9. เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว ยื่นคู่กันกับเอกสารที่แปลนั้นๆ หากลูกค้าให้ทางบริษัทแปลเอกสารให้ บริษัทคิดค่าบริการฉบับละ 100 บาท
 10. ในกรณีให้ทางบริษัททำบุ้คกิ้งตั๋วเครื่องบิน ในการยื่นวีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายบุ้คกิ้งละ 300 บาท
 11. ค่าบริการไม่รวมค่าประกันเดินทาง

สถานที่ตั้งศูนย์รับยื่นวีซ่า

ที่ตั้งศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมัน
เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กทม 10330