city
 • Mobile. 081-9699934

วีซ่าอิตาลี

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอิตาลี

1.        หนังสือเดินทางประเทศไทย (THAILAND PASSPORT) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  ต้องมีอายุเหลืออีกอยางน้อย  3เดือนนับจากวันสุดท้ายที่ท่านเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น แและหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (สําเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกล่มเชงเก้น (หากมี)  ***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** สำเนาวีซ่าสหราชอาณาจักร,สหรัฐอเมริกา,เชงเกนและแคนาดาที่มีอย่างละ 1 ฉบับ หากมีวีซ่าเหล่านี้อยู่บนหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าใช้สำเนำหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าด้วยเล่มละ 1 ฉบับ
2.     สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ

2.     สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ
3.     รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (เห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เย็บกระดาษ หรือเปื้อนน้ำหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์) และต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม
4.     หลักฐานส่วนตัว – สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร
 ( พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ ) ยกเว้นสำเนาบัตรประชาชน
5.     หลักฐานการทำงาน – หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) , กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และต้องตรงตามภาษาไทย, กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6.     หลักฐานการเงิน
6.1 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) และ BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น STATEMENT ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันสำหรับหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร และ อัพเดทล่าสุด 7วัน สำหรับ BANK STATEMENT (ก่อน ยื่นวีซ่าอาจจะขอให้ท่านปรับอัพเดทอีกครั้ง) ) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอต โดยชัดเจน ฉบับภาษาอังกฤษ กรุณายื่นขอจากธนาคาร  ** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำ **
6.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า – เล่มใหม่)
6.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องมีเอกสารการเงินของผู้เดินทางเอง และ เพิ่ม หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ใช้สำเนา BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ (ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอต โดยชัดเจน ฉบับภาษาอังกฤษ กรุณายื่นขอจากธนาคาร
7.     ใบจองตั๋วเครื่องบิน ( TICKET RESERVATION ) จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นรวมถึงต้องระบุชื่อของผู้สมัครทุกท่าน(ไม่แนะนําให้ผ้สมัครซื้อหรือออกตั๋วก่อน แต่ให้รอจนกว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ)
8.     เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (HOTEL BOOKING ) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง ให้ต่อเนื่องกับตั๋วเครื่องบินของผู้สมัครและจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือ ภาษาอิตาเลียนเท่านั้นรวมถึงต้องระบุชื่อของผู้สมัครที่อยู่ของที่พักให้ชัดเจนเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ
9.     สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการเชิญโดยชาวอิตาเลียน: หนังสือเชิญเข้าพักและสำเนา ID Cardหรือหนังสือเดินทำงที่มีลายเซ็นของเจ้าบ้าน ในกรณีที่ผู้เชิญไม่ได้เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตให้พำนักในอิตาลี (PERMESSO DI SOGGIORNO)
10.   กรณีผู้เดินทางเป็นผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู เช่น ภรรยาที่ไม่ได้ทำงานให้แสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของสามี หรือผู้เดินทางที่มีคนรับรองค่าใช้จ่าย ให้ใช้เอกสารข้างต้นทั้งหมดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
 
11.   กรณที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี
       11.1 หากผู้สมัครเดินทางด้วยกันกับ พ่อและแม่ ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปลโดยเอกสารที่เป็นภาษาไทยจำป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรืออิตาลี)
       11.2 ถ้าเดินทางไปกับพ่อหรือแม่หรือท่านใดท่านหนึ่ง สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปลโดยเอกสารที่เป็นภาษาไทย จำป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรืออิตาลี) ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น ) โดยเอกสารควรระบุว่าอนุญาตให้ เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน *** พร้อมแปลเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น**
       11.3 หากผู้สมัครเดินทางคนเดียวหรือบุคคลที่สาม ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปลโดยเอกสารที่เป็นภาษาไทย จำป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรืออิตาลี)  หนังสือยินยอมจากพ่อและแม่ให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่าอนุญาตให้ เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน                *** พร้อมแปลเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น**
       11.4  กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต: ใบมรณะบัตร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปลโดยเอกสารที่เป็นภาษาไทย จำป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรืออิตาลี)
       11.5  กรณีอำนาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปลโดยเอกสารที่เป็นภาษาไทย จำป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรืออิตาลี)       
                    - ใบสำเนาบันทึกอย่างละเอียด โดยระบุว่าบุตรอยู่ในอำนาจการปกครองของใคร
                   -ใบปกครองบุตร(ปค. 14) จากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) หรือใบฟ้องหย่าผู้ใช้อำนาจจากศาล ***                        พร้อมแปลเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศ                         เท่านั้น**
       11.6  กรณีมีบุตรบุญธรรม : ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปลโดยเอกสารที่เป็นภาษาไทย จำป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรืออิตาลี)    ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอำเภอ/เขต ***  พร้อมแปลเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศ เท่านั้น**  ถ้าเอกสารมิใช้เอกสารออกจากประเทศไทยจะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศนั้น ๆ
12.   ประกันการเดินทางในต่างประเทศ: ระยะเวลาครอบคลุมวันเดินทางตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้ประเทศไทย วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศและค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายพยาบาลฉุกเฉิน/ส่งศพกลับประเทศอย่ำงน้อย 1,500,000 บาท หรือ EUR 30,000พร้อมตราประทับจากบริษัทประกันและลายเซ็นของผู้มีอำนาจรับผิดชอบผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่สถานทูตยอมรับได้ที่
http://wwwvfsglobal.com/italy/thailand/pdf/List_travel_insurance2_130613.pdf
13.   แพลนการเดินทางที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอิตาเลียน

ตัวอย่างรูปถ่ายสําหรับยื่นวีซ่าอิตาลี

ระยะเวลาทำการ

ระยะเวลาก่อนยื่นวีซ่า
ลูกค้าจะต้องมีระเยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลก่อนการยื่นวีซ่า อย่างน้อย 10วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารจากลูกค้า (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า
15 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าชำระเงิน (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว 2,531 บาท 1,500 บาท 4,031 บาท
( อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

หมายเหตุ

 
หมายเหตุ

 1. เนื่องจากทางสถานทูตอิตาลีได้เปลี่ยนระบบการยื่นโดยใช้ระบบ BIOMETRIC ซึ่งทางลูกค้าจะต้องไปโชว์ตัวเพื่อแสกนรายนิ้วมือและถ่ายรูป
 2. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
 3. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 5. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 6. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 7. เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว ยื่นคู่กันกับเอกสารที่แปลนั้นๆ
 8. หากลูกค้าให้ทางบริษัทแปลเอกสารให้ บริษัทคิดค่าบริการฉบับละ 100 บาท
 9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า
 10. ค่าบริการไม่รวมค่าประกันเดินทาง
 

สถานที่ตั้งศูนย์รับยื่นวีซ่า

ที่ตั้งศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี

เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330