city
 • Mobile. 081-9699934

วีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารประกอบการขอวีซ่าออสเตรเลีย


เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

 1. หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสำเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (สำคัญมาก) *** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องนำพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สำเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ ***
 2. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)
 5. หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษ) - ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มทำงาน หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
 6. ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)  --ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มทำงาน
 7. ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสำเนาบัตรข้าราชเกษียณ
 8. หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ BANK GUARANTEE ในการใช้ยื่นวีซ่า
 9. เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน
 10. ขอสำเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 11. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
-    จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอำเภอออกให้อนุญาตออกนอก     ประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229
 • หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวีซ่า VFS ทั้งคู่    พร้อมกับบุตร 
- หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม
 1. ลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัทฯจะดำเนินการให้และแนะนำให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามกำหนดวันเดินทางมีผลทำให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)
     กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทำประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้าสามารถทำเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกำหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (สำคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
 1. ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 30 วัน ช่วงเทศการปีใหม่   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้วนำเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
11. เอกสารการเดินทาง เช่น บุ้คกิ้งตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , บุ้คกิ้งโรงแรมที่พัก เป็นต้น
 

ตัวอย่างรูปถ่ายสําหรับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

ระยะเวลาทำการ

ระยะเวลาก่อนยื่นวีซ่า
ลุกค้าจะต้องมีระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลก่อนการยื่นวีซ่า อย่างน้อย 12 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารจากลูกค้า (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระยะเวลาพิจารณาของเจ้าหน้าที่สถานฑูต
 30 วัน ทำการนับตั้งแต่วันที่ลูกค้ายื่นเอกสารกับหน้าที่สถานฑูต (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว 5,600 บาท 1,500 บาท 7,100 บาท
( อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 1. เนื่องจากทางสถานฑูตออสเตรเลียได้เปลี่ยนระบบการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย โดยใช้ระบบ BIOMETRIC ซึ่งทางลูกค้าจะต้องไปโชว์ตัวเพื่อแสกนรายนิ้วมือและถ่ายรูป
 2. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
 3. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 5. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 6. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 7. ในการออกวีซ่าสำหรับผู้มีอายุ มากกว่า 75 ปี จะขึ้นสุขภาพของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งทางสถานทูตจะเป็นผู้พิจารณาผลของวีซ่า มิใช่ของบริษัทฯ
 8. การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง)หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 9. ผู้เยาว์ที่อายุ 16 ปีและ 17 ปีต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้คำยินยอมด้วย
 10. ผู้เยาว์ที่อายุ 5 ปี ถึง 15 ปีต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้คำยินยอมด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะให้ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 11. ในกรณีให้ทางบริษัททำบุ้คกิ้งที่พัก ในการยื่นวีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายบุ้คกิ้งละ 300 บาท
 12. ในกรณีให้ทางบริษัททำบุ้คกิ้งตั๋วเครื่องบิน ในการยื่นวีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายบุ้คกิ้งละ 300 บาท
 13. ในกรณีให้ทางบริษัทแปลเอกสารในการยื่นวีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายฉบับละ 100 บาท

 

สถานที่ตั้งศูนย์รับยื่นวีซ่า

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28  สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110