city
 • Mobile. 081-9699934

วีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารประกอบการขอวีซ่าออสเตรเลีย

1.     หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
- มีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า
- หากมี หนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตฯ
- ในกรณีที่เป็นหนังสือเดินทางเล่มแรกและยังไม่มีการเดินทางมาก่อน โปรดทำจดหมายชี้แจง โดย                
   สามารถสอบถามจดหมายตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่า
2.     สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด
3.     รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม.  จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (เห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เย็บกระดาษ หรือเปื้อนน้ำหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์)  
4.     หลักฐานส่วนตัว – สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) , ในกรณีที่แต่งงาน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบใบสูติบัตรบุตร (ถ้ามี) , ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) , กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร
5.     หลักฐานการทำงาน – หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น), กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน)
6.     หลักฐานการเงิน – โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ STATEMENT ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำ ย้อนหลัง     
        6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น (โดยปกติควรจะมียอดเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า70,000 บาทขึ้นไป)
        - ในการยื่นวีซ่าโดยแนบสมุดบัญชีตัวจริง ทางสถานทูตจะใช้เวลาทำการพิจารณาประมาณ 10-15 วัน ดังนั้นหากลูกค้าต้องการใช้สมุดบัญชี เพื่อมาทำธุรกรรมต่าง ๆ ต่างนั้น ทางบริษัทฯ ไม่สามารถขอคืนจากสถานทูตได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอให้ทางลูกค้า ขอ BANK STATEMENT (คือรายการเดินสะพัดของบัญชีโดย UPDATE จากปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน)  จากทางธนาคาร ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200-300 บาท แล้วแต่ค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการทำ 2-3 วัน
- กรณีที่บางท่านต้องการใช้ STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านั้น
- สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ BANK GUARANTEE ในการใช้ยื่นวีซ่า
7.   เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
            - ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา (คนใดคนหนึ่งเดินทาง) จะต้องมีหนังสือยินยอม จากบิดาหรือมารดา (ผู้ที่ไม่ได้เดินทาง) โดยออกหนังสือจากทางอำเภอเท่านั้น (ทางลูกค้าเดินทางไปยังอำเภอและแจ้งกับอำเภอว่าให้ออกหนังสือยินยอมให้เดินทาง)
- ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดา และ มารดา (ทั้งสองท่านไม่เดินทาง) จะต้องมีหนังสือยินยอม จากบิดาและมารดา โดยออกหนังสือจากทางอำเภอเท่านั้น (ทางลูกค้าเดินทางไปยังอำเภอและแจ้งกับอำเภอว่าให้ออกหนังสือยินยอมให้เดินทาง)
            - ในกรณีหากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม
8.  หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะยื่นวีซ่าเพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่า  จะถึงกำหนดวันออกวีซ่า
9.     กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า โปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากทางสถานทูตอาจมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาวีซ่า
10.   สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติมกับโรงพยายามที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนดเท่านั้น ซึ่งทางสถานทูตจะมีใบตรวจสุขภาพโดยใช้แบบฟอร์มของสถานทูตเท่านั้น ท่านจะทำการตรวจสุขภาพได้หลังจากได้ทำการยื่นวีซ่าแล้ว ส่วนผลตรวจขึ้นอยู่กับการแพทย์ ทางบริษัทฯเป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้น และนอกจากนี้จะต้องทำประกันสุขภาพระหว่างเดินทางสำหรับผู้สูงอายุเพิ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายต่อท่าน 800 บาท (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถจัดทำเองได้) โดยทางโรงพยาบาลจะระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” สำหรับผู้สูงอายุผลวีซ่าอาจจะออกล่าช้ากว่าบุคคลทั่วไป


ขั้นตอนในการยื่นวีซ่าของลูกค้า อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
 
1.     ขอเก็บเอกสารล่วงหน้าก่อน 30 วัน ก่อนเดินทาง (เอกสารในการขอยื่นวีซ่า)
2.     หลังจากนั้นทางสถานทูตจะโทรมาแจ้ง หรือ แฟ็กซ์ใบตรวจสุขภาพมาให้ทางบริษัทฯ และเราจะแจ้งให้ทางลูกค้า
        ไปดำเนินการตรวจสุขภาพตามรายการที่ทางโรงพยาบาลมี CONTACT กับทางสถานทูต (ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
        กำหนดวันในการขอรับใบตรวจจากทางสถานทูตเลย ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ลูกค้า หากทราบล่วงหน้า ควรรีบ
        ดำเนินการยื่นวีซ่าล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน)
3.     รายชื่อโรงพยาบาลที่มี CONTACT กับทางสถานทูตออสเตรเลีย
 
BANGKOK
 
1) BANGKOK GENERAL HOSPITAL รพ.กรุงเทพ
2 SOI SOON VICHAI 7 NEW PHETCHBURI ROAD  10310
TELEPHONE: +66 2 310 3000   FAX: +66 2 310 3335
 
2) BANGKOK NURSING HOME (BNH) HOSPITAL
9/1 CONVENT ROAD  SILOM BANGKOK 10500
TELEPHONE: +66 2 686 2700   FAX: +66 2 686 2849
 
3) MONGKUTWATTANA GENERAL HOSPITAL
34/40 JAENGWATTANA ROAD  TUNGSONGHONG, LAKSRI  BANGKOK 10210
TELEPHONE: +66 2 574 5000 9   FAX: +66 2 574 4856
 
4) PRAMONGKUTKLAO HOSPITAL
(FOR ARMED FORCES AND OFFICERS WHO OBTAIN DC SCHOLARSHIP)
CHALERMPRABARAMI BUILDING, 2 FLOOR  RAJVITHI ROAD  BANGKOK 10400
TELEPHONE: +66 2 354 7711 14, 345 7600 28   FAX: +66 2 354 9006
 
CHIANGMAI
 
1) DR. VANACHANTRA - CHARAS CLINIC
82/1 CHAIYAPOOM ROAD (OPPOSITE SOMPETCH MARKET)  CHIANGMAI 50300
TELEPHONE: +66 53 252 500   FAX: +66 53 225 318
2) CHIANGMAI RAM HOSPITAL
8 BOONRUANGRIT ROAD  A. MUANG  CHIANGMAI 50200
TELEPHONE: +66 53 920 300    FAX: +66 53 224 880

PHUKET

1) WELLNESS CENTER, BANGKOK HOSPITAL PHUKET
2/1 HONGYOK –UTIS ROAD  TALADYAI, MUANG  PHUKET, 83000
TELEPHONE: +66 76 25 4421  FAX: +66 76 25 4421 EXT 1351

UDONTHANI 

1) MEDICAL AND RADIOLOGY CLINIC
AEK UDON INTERNATIONAL HOSPITAL 555/5 POSRI ROAD AMPHUR MUANG UDONTHANI 41000
TELEPHONE: +66 42 342 555  FAX: +66 42 341 033
4.         หลังจากลูกค้าตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว ทางโรงพยาบาลจะส่งผลการตรวจ ไปยังสถานทูตโดยตรงเพื่อพิจารณาผลวีซ่า โดยทางโรงพยาบาลจะไม่แจ้งผลตรวจและวันที่ออกผลการตรวจกับทางบริษัทฯ  
5.          รอรับผลวีซ่า 

ตัวอย่างรูปถ่ายสําหรับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

ระยะเวลาทำการ

15 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าชำระเงิน (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว 4,700 บาท 1,500 บาท 6,200 บาท
( อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

หมายเหตุ

 1. เนื่องจากทางสถานฑูตออสเตรเลียได้เปลี่ยนระบบการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย โดยใช้ระบบ BIOMETRIC ซึ่งทางลูกค้าจะต้องไปโชว์ตัวเพื่อแสกนรายนิ้วมือและถ่ายรูป
 2. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
 3. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 5. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 6. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 7. ในการออกวีซ่าสำหรับผู้มีอายุ มากกว่า 75 ปี จะขึ้นสุขภาพของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งทางสถานทูตจะเป็นผู้พิจารณาผลของวีซ่า มิใช่ของบริษัทฯ
 8. การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง)หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 9. ผู้เยาว์ที่อายุ 16 ปีและ 17 ปีต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้คำยินยอมด้วย
 10. ผู้เยาว์ที่อายุ 5 ปี ถึง 15 ปีต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้คำยินยอมด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะให้ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 
 

สถานที่ตั้งศูนย์รับยื่นวีซ่า

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 

สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100

ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต 

อีเมล:info.dibpth@vfshelpline.com 

เวลาทำการ 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง 

วันศุกร์ในกรณีที่มีความประสงค์จะใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ค่าบริการห้องรับรองพิเศษคนละ 3000 บาท กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า

วันเสาร์ เวลา 9.30 – 12.30น. ค่าดำเนินการในการยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์คือ 2,100 บาทต่อท่านและจำเป็นต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้า