city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโระโกะ สามแซ่บ 6วัน 5คืน (APR'20)(TGTPE04)

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโระโกะ สามแซ่บ 6วัน 5คืน (APR'20)(TGTPE04)

รหัส TW-TTN008

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท/ท่าน

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)

 • นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน
  อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
  อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ
  ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
  ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง
  เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สไตล์ไต้หวัน TAKAO

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโระโกะ สามแซ่บ 6วัน 5คืน (APR'20)(TGTPE04)
http://www.grandholiday.co.th/view/4279
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
 • วันที่ 2 : เถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
 • วันที่ 3 : เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง -ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
 • วันที่ 4 : ไถจง-ไทเป-วัดหลงซาน-ขนมพายสับปะรด-ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
 • วันที่ 5 : ไทเป-รถไฟ TRA-ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-รถไฟ TRA-ไทเป-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
 • วันที่ 6 : ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
11 เม.ษ. 256316 เม.ษ. 256333,88833,88833,8887,000
12 เม.ษ. 256317 เม.ษ. 256333,88833,88833,8887,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก อื่นๆ