city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์...BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน

รหัส BT-TPE89_TG (OCT24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

มหัศจรรย์...BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน

pdf

ชมวิวบนตึกไทเป101 ชั้น89
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ปล่อยโคมลองผิงซี
ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดซีเหมินติง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
อิ่มอร่อยกับ Michelin Star เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์...BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5787
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน – เมืองนิวไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงชี - เมืองไทเป
  • วันที่ 2 : ร้านพายสับปะรด - ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 : ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่
  • วันที่ 4 : หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองเถาหยวน - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
11 ต.ค. 256714 ต.ค. 256735,99935,99934,9996,500
23 ต.ค. 256726 ต.ค. 256733,99933,99932,9996,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก อื่นๆ