city
  • Mobile. 081-9699934
 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ OPTION FANSIPAN 4 วัน 3 คืน BY FD

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ OPTION FANSIPAN 4 วัน 3 คืน BY FD

รหัส VHAN43FD-1 (MAR-OCT24)

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน

ชมนาขั้นบันได หมู่บ้านต่าฟาน - โบสถ์หินซาปา - คาเฟ่สุดชิค โมอาน่า
ถนนคนเดินซาปา - ทะเลสาบตะวันตก - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบคืนดาบ
ถนน 36สาย - ล่องเรือกระจาด ตามก๊ก

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ OPTION FANSIPAN 4 วัน 3 คืน BY FD
http://www.grandholiday.co.th/view/5589
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง - สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองซาปา – หมู่บ้าน TA VAN – โบสถ์หินซาปา
  • วันที่ 2 : เลือกซื้อ OPTION นั่งกระเช้าไฟฟ้า FANXIPAN ( นั่งรถราง MUONG HOA + นั่งกระเช้าไฟฟ้า+บุปเฟต์อาหารกลางวันบนฟานซิปัน ) - โมอาน่า คาเฟ่ – อิสระชมคนเดินซาปา
  • วันที่ 3 : เมืองฮานอย - ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวันตก - วัดเฉินก๊วก –ถ่ายรูปหน้าสุสานโฮจิมินห์ - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
  • วันที่ 4 : เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือกระจาดชมถ้ำตามก๊ก - ร้านเยื่อไผ่ - กรุงฮานอย - สนามบินโหน่ยบ่าย - สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
28 มี.ค 256731 มี.ค 256712,99912,99912,9993,900
04 เม.ษ. 256707 เม.ษ. 256713,33313,33313,3333,900
05 เม.ษ. 256708 เม.ษ. 256715,55515,55515,5553,900
12 เม.ษ. 256715 เม.ษ. 256718,88818,88818,8883,900
13 เม.ษ. 256716 เม.ษ. 256719,33319,33319,3333,900
14 เม.ษ. 256717 เม.ษ. 256716,66616,66616,6663,900
18 เม.ษ. 256721 เม.ษ. 256713,33313,33313,3333,900
11 ก.ค. 256714 ก.ค. 256712,99912,99912,9993,900
25 ก.ค. 256728 ก.ค. 256714,77714,77714,7773,900
01 ส.ค. 256704 ส.ค. 256712,99912,99912,9993,900
15 ส.ค. 256718 ส.ค. 256712,99912,99912,9993,900
22 ส.ค. 256725 ส.ค. 256712,99912,99912,9993,900
12 ก.ย. 256715 ก.ย. 256712,99912,99912,9993,900
19 ก.ย. 256722 ก.ย. 256712,99912,99912,9993,900
26 ก.ย. 256729 ก.ย. 256712,99912,99912,9993,900
03 ต.ค. 256706 ต.ค. 256713,99913,99913,9993,900
10 ต.ค. 256713 ต.ค. 256715,55515,55515,5553,900
17 ต.ค. 256720 ต.ค. 256713,99913,99913,9993,900
23 ต.ค. 256726 ต.ค. 256714,77714,77714,7773,900
24 ต.ค. 256727 ต.ค. 256714,77714,77714,7773,900
31 ต.ค. 256703 พ.ย. 256713,99913,99913,9993,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ