city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

รหัส BT-VN63_QH

ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท/ท่าน

พักดี 4 ดาว ที่เมืองดาลัค  น้ำตกดาตันลา ทุ่งไฮเดรนเยีย
นั่ง Cable car  ชมวัดตั๊กลัม
ลำธารนางฟ้า โบสถ์นอร์ทเธอดาม

ฟรี!!นั่งรถจิ๊บ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5028
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โฮจิมินห์ซิตี้ ฟานเทียด(มุยเน่) ล าธารนางฟ้า ร้านเยื่อไผ
  • วันที่ 2 : วันที่สอง มุยเน่ ทะเลทรายแดง น่ังรถจี๊ปสู่ทะเลทรายขาว ดาลัด น้าตกดาตันลา น่ังกระเช้า วัดต๊ักลัม Lumiere Light Garden ช้อปป้ิงตลาดไนท์บารซ์ ่า
  • วันที่ 3 : วันที่สาม ดาลัด สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย โฮจิมินห์ซิตี้ ไปรษณีย์กลาง โบสถ์นอร์ธเธอดัม ล่องเรือรับประทานอาหารเย็น
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ โฮจิมินห์ สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
06 ก.ค. 256609 ก.ค. 256613,99913,99912,9994,000
20 ก.ค. 256623 ก.ค. 256613,99913,99912,9994,000
28 ก.ค. 256631 ก.ค. 256614,99914,99913,9994,000
29 ก.ค. 256601 ส.ค. 256614,99914,99913,9994,000
11 ส.ค. 256614 ส.ค. 256614,99914,99913,9994,000
19 ส.ค. 256622 ส.ค. 256612,99912,99911,9994,000
24 ส.ค. 256627 ส.ค. 256611,99911,99910,9994,000
07 ก.ย. 256610 ก.ย. 256612,99912,99911,9994,000
21 ก.ย. 256624 ก.ย. 256612,99912,99911,9994,000
28 ก.ย. 256601 ต.ค. 256612,99912,9991,1994,000
05 ต.ค. 256608 ต.ค. 256613,99913,99912,9994,000
12 ต.ค. 256615 ต.ค. 256613,99913,99912,9994,000
19 ต.ค. 256622 ต.ค. 256613,99913,99912,9994,000
21 ต.ค. 256624 ต.ค. 256613,99913,99912,9994,000
09 พ.ย. 256612 พ.ย. 256613,99913,99912,9994,000
16 พ.ย. 256619 พ.ย. 256613,99913,99912,9994,000
02 ธ.ค. 256605 ธ.ค. 256614,99914,99913,9994,000
09 ธ.ค. 256612 ธ.ค. 256614,99914,99913,9994,000
21 ธ.ค. 256624 ธ.ค. 256615,99915,99914,9994,000
30 ธ.ค. 256602 ม.ค. 256716,99916,99915,9994,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ