city
 • Mobile. 081-9699934
10 วัน ฮาวาย แกรนด์ทัวร์

10 วัน ฮาวาย แกรนด์ทัวร์

รหัส HTCC230157 (APR-NOV'24)

Korean Air (KE)

ราคาเริ่มต้น 199,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

10 วัน ฮาวาย แกรนด์ทัวร์

pdf

(ไม่รวมวีซ่าอเมริกา แต่รวมทิปต่างๆแล้ว พร้อมเที่ยวบินภายใน 2 เที่ยวบิน)
โฮโนลูลู, Big island ชมลาวา ณ อุทยานภูเขาไฟ

 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
10 วัน ฮาวาย แกรนด์ทัวร์
http://www.grandholiday.co.th/view/5663
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพฯ - โฮโนลล
 • วันที่ 2 : วันสอง โฮโนลูลู- โชว์พื้นเมือง
 • วันที่ 3 : วันที่สาม โฮโนลูลู– ไร่โดล– พระราชวังอิโอลานี- หาดไวกิกิ
 • วันที่ 4 : วันที่สี่ แทนทาลัสพาร์ค –อุทยานแห่งรัฐปู้อูลากะ – สวนพฤกษศาสตร์ฟอสเตอร์- ศาลเจ้าอซิุโมะไทชาเคียว
 • วันที่ 5 : วันที่ห้า โฮโนลูลู– โคนา (Big Island) – ฟาร์มหอยเป๋ าฮื้อ – เขตอนุรักษ์ชีวภาพและสวนเขตร้อนฮาวาย-ฮิโล
 • วันที่ 6 : วันที่หก ฮิโล – ตลาดฮิโล– น ้าตกสายรุ้ง – หาดทรายสีด าพูนาลู–อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย
 • วันที่ 7 : วันที่เจ็ด ฮิโล – ฟาร์มโกโก้เมานาเคีย – หุบเขาไวปิโอ–อุทยานสกัดหินปัวโก - ฟาร์มกาแฟ Kona -อนุสาวรีย์กัปตัน เจมส์คุก
 • วันที่ 8 : วันที่แปด เดอะวานิลลาฟาร์ม - โฮโนลูลู
 • วันที่ 9 : วันที่เก้า โฮโนลูลู-อินชอน
 • วันที่ 10 : วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
10 เม.ษ. 256719 เม.ษ. 2567199,900119,900119,90038,000
04 พ.ค. 256713 พ.ค. 2567199,900119,900119,90038,000
20 ก.ย. 256729 ก.ย. 2567199,900199,900119,9003,800
11 ต.ค. 256720 ต.ค. 2567199,90019,90019,90038,000
15 พ.ย. 256724 พ.ย. 2567199,900199,900199,90038,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริการาคาถูก อื่นๆ