GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์ลาว ราคาถูก เที่ยวลาว คุณภาพดี ราคาประหยัด ทัวร์วังเวียง แพคเกจทัวร์ลาวไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ลาว ราคาถูก ด้วยโปรแกรม ทัวร์ลาว ราคาประหยัด คุณภาพดี ทัวร์วังเวียง นำพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลาว พาเที่ยวชมเวียงจันทน์ เมืองวังเวียง พระธาตุหลวง ถ้ำน้ำ วัดสีสะเกด อีกหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศลาวอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ลาว ราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ลาว ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


เหิรฟ้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง จุดหมายปลายทางของชาว Backpacker พร้อมเที่ยวชมเมืองนครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว พัก 4+3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

เหิรฟ้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ ชมถ้ำจังและสะพานข้ามแม่น้ำซอง(สะพานส้ม) ที่เอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของถ้ำจัง อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำกับ ​บลูลากูน 2  ที่ใสสะอาด ชมประตูชัย อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว นมัสการ ขอพร พระธาตุหลวง , หอพระแก้ว , วัดศรีสะเกศ

วัดเชียงทอง  พระธาตุถูษี น้ำตกตาดกวางสี วัดเชียงทอง พระธาตุหมากโม ตักบาตรข้าวเหนียว พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้าน

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว   ชมนครเวียงจันทร์ และหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก   นมัสการหอพระบางวัดเชียงทอง  ขอพร พระธาตุหลวง พิเศษ..พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง

เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว  ชมหลวงพระบางเมืองมรดกโลก  ชมพระราชวังเก่า  นมัสการหอพระบางวัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง ชมน้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำติ่ง  พิเศษ..พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง