city
  • Mobile. 081-9699934
ภูฏาน 5 วัน 4 คืน ดินแดนมังกรสายฟ้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย (KB)

ภูฏาน 5 วัน 4 คืน ดินแดนมังกรสายฟ้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย (KB)

รหัส WCNT230121 (DEC'23)

ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท/ท่าน

 พาโรซอง-ทิมพู-ทาชิโชซอง, ทิมพู, โดซูลา, ปูนาคา, ปูนาคาซอง, ซิมิลาคัง, ทิมพู -สถานอนุรักษสัตว์ประจำชาติภูฏาน, Memorial horten, พระใหญ่เดนดอมา, ซันกังคา Weekend Market, วัดทักซัง, ดรุกเยลซอง, คิชูลาคัง, พาโร -ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด "ตลาดเมืองพาโร"

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ภูฏาน 5 วัน 4 คืน ดินแดนมังกรสายฟ้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย (KB)
http://www.grandholiday.co.th/view/5346
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรกของการเดินทาง(1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เมืองพาโร (ภูฏาน) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - พาโรซอง - สะพานไม้แม่น้ำพาโร
  • วันที่ 2 : วันที่สองของการเดินทาง(2) ทิมพู - โดซูลา - ปูนาคา - ปูนาคาซอง - ซิมิลาคัง - ทิมพู
  • วันที่ 3 : วันที่สามของการเดินทาง(3) ทิมพู - สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติภูฏาน - Memorial horten - พระใหญ่เดนดอมา - ซันกังคา - Weekend Market - พาโร
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ของการเดินทาง(4) พาโร - วัดทักซัง - ดรุกเยลซอง - วัดคิชูลาคัง - ฟาร์มเฮ้าส์
  • วันที่ 5 : วันที่ห้าของการเดินทาง(5) พาโร - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
03 ธ.ค. 256607 ธ.ค. 2566119,900119,900119,90012,000
09 ธ.ค. 256613 ธ.ค. 2566119,900119,900119,90012,000
31 ธ.ค. 256604 ม.ค. 2567129,900129,900129,90015,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว