GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934

นำท่านบินตรงสู่ ประเทศบูรไน โดยสายการบินประจำชาติ รอแยลบรูไนแอร์ไลน์ ชมความงามของมัสยิดทองคำ  ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก KAMPONG AYER ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ISTANA NURUL ISMAN สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอร์เนียว

นำท่านบินตรงสู่ ประเทศบูรไน โดยสายการบินประจำชาติ รอแยลบรูไนแอร์ไลน์ มัสยิดทองคำ มัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน พระราชวังอิสตานานูรัลอีมาน พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมลิงจมูกยาว พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น