city
  • Mobile. 081-9699934
 จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน 5วัน 3คืน โดยสายการบิน 9 Air

จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน 5วัน 3คืน โดยสายการบิน 9 Air

รหัส ZGHAK-2406AQ (MAY-OCT24)

ราคาเริ่มต้น 10,990 บาท/ท่าน

สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ เยือนฮาวายแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว ชมวิวเกาะ "ซานย่า"

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน 5วัน 3คืน โดยสายการบิน 9 Air
http://www.grandholiday.co.th/view/5865
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไหโข่ว เมลัน – วัดหยงชิ่ง – เจดีย์เหม่ยหลาง หรือเจดีย์สองพี่น้อง
  • วันที่ 3 : ซานย่า – อุทยานหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน – ถนนคนเดินอี้เหิง
  • วันที่ 4 : ซานย่า – อุทยานหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน – ถนนคนเดินอี้เหิง
  • วันที่ 5 : เมืองไหโข่ว – ถนนคนเดินฉีโหลว – ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานหู – สนามบินไหโข่ว เมลัน – สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
29 พ.ค. 256702 มิ.ย. 256712,99012,99012,9903,900
03 มิ.ย. 256707 มิ.ย. 256710,99010,99010,9903,900
05 มิ.ย. 256709 มิ.ย. 256712,99012,99012,9903,900
10 มิ.ย. 256714 มิ.ย. 256710,99010,99010,9903,900
12 มิ.ย. 256716 มิ.ย. 256712,99012,99012,9903,900
17 มิ.ย. 256721 มิ.ย. 256710,99010,99010,9903,900
19 มิ.ย. 256723 มิ.ย. 256712,99012,99012,9903,900
24 มิ.ย. 256728 มิ.ย. 256710,99010,99010,9903,900
26 มิ.ย. 256730 มิ.ย. 256712,99012,99012,9903,900
01 ก.ค. 256705 ก.ค. 256710,99010,99010,9903,900
03 ก.ค. 256707 ก.ค. 256712,99012,99012,9903,900
08 ก.ค. 256712 ก.ค. 256710,99010,99010,9903,900
10 ก.ค. 256714 ก.ค. 256712,99012,99012,9903,900
15 ก.ค. 256719 ก.ค. 256710,99010,99010,9903,900
17 ก.ค. 256721 ก.ค. 256713,99013,99013,9903,900
22 ก.ค. 256726 ก.ค. 256710,99010,99010,9903,900
24 ก.ค. 256728 ก.ค. 256713,99013,99013,9903,900
29 ก.ค. 256702 ส.ค. 256710,99010,99010,9903,900
31 ก.ค. 256704 ส.ค. 256712,99012,99012,9903,900
05 ส.ค. 256709 ส.ค. 256710,99010,99010,9903,900
07 ส.ค. 256711 ส.ค. 256712,99012,99012,9903,900
12 ส.ค. 256716 ส.ค. 256710,99019,99019,9903,900
14 ส.ค. 256718 ส.ค. 256712,99012,99012,9903,900
19 ส.ค. 256723 ส.ค. 256710,99010,99010,9903,900
21 ส.ค. 256725 ส.ค. 256712,99012,99012,9903,900
26 ส.ค. 256730 ส.ค. 256710,99010,99010,9903,900
28 ส.ค. 256701 ก.ย. 256712,99012,99012,9903,900
02 ก.ย. 256706 ก.ย. 256711,99011,99011,9903,900
04 ก.ย. 256708 ก.ย. 256712,99012,99012,9903,900
09 ก.ย. 256713 ก.ย. 256711,99011,99011,9903,900
11 ก.ย. 256715 ก.ย. 256712,99012,99012,9903,900
16 ก.ย. 256720 ก.ย. 256711,99011,99011,9903,900
18 ก.ย. 256722 ก.ย. 256712,99012,99012,9903,900
23 ก.ย. 256727 ก.ย. 256711,99011,99011,9903,900
25 ก.ย. 256729 ก.ย. 256712,99012,99012,9903,900
30 ก.ย. 256704 ต.ค. 256711,99011,99011,9903,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ