city
  • Mobile. 081-9699934
จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ เกาะดอกไม้ทะเล (ฟรีวีซ่า) โดยสายการบิน 9Air (AQ)

จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ เกาะดอกไม้ทะเล (ฟรีวีซ่า) โดยสายการบิน 9Air (AQ)

รหัส ZGHAK-2301AQ (JAN-JUL24)

ราคาเริ่มต้น 11,990 บาท/ท่าน

เช็คอินฮาวายแดนมังกร สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้
ชมเกาะดอกไม้ทะเล OCEAN FLOWER ISLAND

พิเศษ!!! เมนู ข้าวมันไก่ไหหลำ
ชมสวนกุหลาบแห่งเมืองซานย่า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ เกาะดอกไม้ทะเล (ฟรีวีซ่า) โดยสายการบิน 9Air (AQ)
http://www.grandholiday.co.th/view/5451
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไหโข่ว เมลัน – ฝูซาน คอฟฟี่ – โอเชียน ฟลาวเวอร์ ไอแลนด์ – ซานย่า
  • วันที่ 3 : หมู่บ้านวัฒนธรรม – อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว – ถนนคนเดินอี้เหิง
  • วันที่ 4 : อุทยานหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน – อุทยานต้าตงไห่ – ชมพระอาทิตย์ตกดิน
  • วันที่ 5 : วนอุทยานสุดขอบฟ้า – สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า – โอทอปไห่หนาน
  • วันที่ 6 : เมืองไห่โข่ว – พิพิธภัณฑ์ไหโข่ว – ถนนคนเดินฉีโหลว – สนามบินไหโข่ว เมลัน – สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
04 ม.ค. 256709 ม.ค. 256713,990--4,000
11 ม.ค. 256716 ม.ค. 256713,990--4,000
13 ม.ค. 256718 ม.ค. 256712,990--4,000
18 ม.ค. 256723 ม.ค. 256713,990--4,000
27 ม.ค. 256701 ก.พ. 256712,990--4,000
01 ก.พ. 256706 ก.พ. 256713,990--4,000
03 ก.พ. 256708 ก.พ. 256715,990--5,000
08 ก.พ. 256713 ก.พ. 256715,990--5,000
10 ก.พ. 256715 ก.พ. 256715,990--5,000
15 ก.พ. 256720 ก.พ. 256713,990--4,000
17 ก.พ. 256722 ก.พ. 256712,990--4,000
22 ก.พ. 256727 ก.พ. 256715,990--5,000
24 ก.พ. 256729 ก.พ. 256713,990--4,000
29 ก.พ. 256705 มี.ค 256713,990--4,000
02 มี.ค 256707 มี.ค 256712,990--4,000
07 มี.ค 256712 มี.ค 256712,990--4,000
09 มี.ค 256714 มี.ค 256712,990--4,000
14 มี.ค 256719 มี.ค 256713,990--4,000
16 มี.ค 256721 มี.ค 256712,990--4,000
21 มี.ค 256726 มี.ค 256713,990--4,000
23 มี.ค 256728 มี.ค 256712,990--4,000
28 มี.ค 256702 เม.ษ. 256713,990--4,000
30 มี.ค 256704 เม.ษ. 256712,990--4,000
04 เม.ษ. 256709 เม.ษ. 256712,990--4,000
06 เม.ษ. 256711 เม.ษ. 256712,990--4,000
11 เม.ษ. 256716 เม.ษ. 256715,990--5,000
13 เม.ษ. 256718 เม.ษ. 256715,990--5,000
18 เม.ษ. 256723 เม.ษ. 256713,990--4,000
20 เม.ษ. 256725 เม.ษ. 256712,990--4,000
25 เม.ษ. 256730 เม.ษ. 256713,990--4,000
04 พ.ค. 256709 พ.ค. 256712,990--4,000
09 พ.ค. 256714 พ.ค. 256713,990--4,000
11 พ.ค. 256716 พ.ค. 256712,990--4,000
16 พ.ค. 256721 พ.ค. 256713,990--4,000
18 พ.ค. 256723 พ.ค. 256712,990--4,000
23 พ.ค. 256728 พ.ค. 256713,990--4,000
25 พ.ค. 256730 พ.ค. 256712,990--4,000
30 พ.ค. 256704 มิ.ย. 256714,990--4,000
01 มิ.ย. 256706 มิ.ย. 256714,990--4,000
06 มิ.ย. 256711 มิ.ย. 256712,990--4,000
08 มิ.ย. 256713 มิ.ย. 256711,990--4,000
13 มิ.ย. 256718 มิ.ย. 256712,990--4,000
15 มิ.ย. 256720 มิ.ย. 256711,990--4,000
20 มิ.ย. 256725 มิ.ย. 256712,990--4,000
22 มิ.ย. 256727 มิ.ย. 256711,990--4,000
27 มิ.ย. 256702 ก.ค. 256712,990--4,000
29 มิ.ย. 256704 ก.ค. 256711,990--4,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ