city
  • Mobile. 081-9699934
 ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ ICE AND SNOW FESTIVAL 6 วัน 4 คืน (CA)

ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ ICE AND SNOW FESTIVAL 6 วัน 4 คืน (CA)

รหัส SHCAHRB4 (DEC'23-JAN'24)

Air China (CA)

ราคาเริ่มต้น 46,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ ICE AND SNOW FESTIVAL 6 วัน 4 คืน (CA)

pdf

ฮาร์บิน โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก) อนุสาวรีย์ฝั่งหง ถนนจงยาง ยาปูลี่(YABULI) ลานสกียาปูลี่ ท่านสามารถเลือกรายการท่องเที่ยวได้ 1 รายการ รายการที่ 1:นั่งม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ รายการที่ 2:เล่นสกีYABULI(รวมค่าเช่าอุปกรณ์) หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME (รวมค่าเข้า) ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย เขาแกะหญ้า เขาป้างฉุย ภาพเขียน ICE AND SNOW ฮาร์บิน ชมรูปปั้นตุ๊กตาหิมะยักษ์ เกาะพระอาทิตย์(รวมรถแบตเตอรี่) เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (Harbin 2023 International Ice and Snow Festival)
 
ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้ตงเป่ย เกี๊ยวตงเป่ย หม้อไฟยักษ์ตุ๋น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ ICE AND SNOW FESTIVAL 6 วัน 4 คืน (CA)
http://www.grandholiday.co.th/view/5274
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง (CA960: 19.15-01.05+1)
  • วันที่ 2 : วันที่สอง ปักกิ่ง-ฮาร์บิน (CA1621: 06.45-08.40) – โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก) – ถนนจงเอียง – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน – ชมรูปปั้นตุ๊กตาหิมะยักษ์
  • วันที่ 3 : วันที่สาม ฮาร์บิน – หมู่บ้านหิมะ – DREAM HOME (รวมค่าเข้า) – เขาป้างฉุย – ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ หมู่บ้านหิมะ – เขาแกะหญ้า – ภาพเขียน ICE AND SNOW – ลานสกียาปูลี่ ท่านสามารถเลือกรายการท่องเที่ยวได้ 1 รายการ (แจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง) รายการที่ 1:นั่งม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ รายการที่ 2:เล่นสกีYABULI(รวมค่าเช่าอุปกรณ์)
  • วันที่ 5 : วันที่ห้า ยาปูลี่(YABULI) – ฮาร์บิน – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถแบตเตอรี่) – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (Harbin 2024 International Ice and Snow Festival)
  • วันที่ 6 : วันที่หก ฮาร์บิน – ปักกิ่ง (CA1640:08.30-10.40) ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (CA959: 13.40-18.05)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
26 ธ.ค. 256631 ธ.ค. 256646,99946,99946,9997,000
28 ธ.ค. 256602 ม.ค. 256749,99949,99949,9997,000
01 ม.ค. 256706 ม.ค. 256749,99949,99949,9997,000
09 ม.ค. 256714 ม.ค. 256748,99948,99948,9997,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ