city
  • Mobile. 081-9699934
หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หมู่บ้านหวงหลิ่ง หังโจว 5 วัน 3 คืน (CA)

หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หมู่บ้านหวงหลิ่ง หังโจว 5 วัน 3 คืน (CA)

รหัส SHCAHGHKHN1 (NOV-DEC ' 23)

China Airlines (CI)

ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท/ท่าน

หังโจว อู้หยวน หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ อู้นี่โจว ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน อู้หยวน หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ) สะพานกระจก เมืองซ่างเหรา อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า WUYUE ซ่างเหรา อี้หยาง พระนอนอี้หยางที่ยาวที่สุด หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ (ชมบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน) ซ่างเหรา เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ) กระจกแห่งท้องฟ้า หังโจว
 
เมนูพิเศษ….เต้าหู้หวงหลิ่ง เป็ดย่างซ่างเหรา ปลาหมักเบียร์อี้หยาง หมูตงโปหังโจว ขาหมูร่ำรวย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หมู่บ้านหวงหลิ่ง หังโจว 5 วัน 3 คืน (CA)
http://www.grandholiday.co.th/view/5273
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 : วันที่สอง กรุงเทพฯ – หังโจว (CA716:03.20-08.00) – อู้หยวน – หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ – อู้นี่โจว – ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน
  • วันที่ 3 : วันที่สาม อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ) – สะพานกระจก – เมืองซ่างเหรา – อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า WUYUE
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ ซ่างเหรา – อี้หยาง – พระนอนอี้หยางที่ยาวที่สุด – หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ – (ชมบรรยากาศทั้ง กลางวันและกลางคืน) – ซ่างเหรา
  • วันที่ 5 : วันที่ห้า ซ่างเหรา – เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ) – กระจกแห่งท้องฟ้า – หังโจว – กรุงเทพฯ (CA715 : 22.50-02.20+1)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
02 พ.ย. 256606 พ.ย. 256627,99927,99927,9994,500
16 พ.ย. 256620 พ.ย. 256627,99927,99927,9994,500
30 พ.ย. 256604 ธ.ค. 256627,99927,99927,9994,500
07 ธ.ค. 256611 ธ.ค. 256628,99928,99928,9994,500
21 ธ.ค. 256625 ธ.ค. 256628,99928,99928,9994,500
28 ธ.ค. 256601 ม.ค. 256731,99931,99931,9994,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

หุบเขาเทวดาวังเซียนกู่….หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ความลงตัวระหว่างธรรมชาตแิละวัฒนธรรม ล่องเรือชมวิวแสงสียามคํำคืนทีอู้นี่โจว…..แลนดม์ ารค์ แห่งใหม่ทีเต็มไปด้วยแสงไฟสุดอลังการ นั่งงรถไฟลอยฟ้าไร้คนขับสุดไฮเทคที BYD ลงทุนสร้างกว่า 1 หมืÉนล้านหยวนพร้อมชมเขตใหม่ฉางซา  อู้หยวน เมืองหมู่บ้านชนบททสวยทีสุดในประเทศจีน ชมพระนอนทีใหญ่ทีสุดในโลก มีความยาวถงึ 416 เมตร  ล่องเรืออ่าวพระจันทร์ชมความสง่างามของหมู่บา้นชาวเจยีงซี  จิ่งเต๋อเจิ้น….เมืองแห่ง  เซรามิคของจีนทีมีเซรามิคที่มีชื่อเสียงระดับโลก สัมผัสนั่งรถไฟความเร็วสูง จากเมืองฉางซาสู่เมืองหนานชาง