city
  • Mobile. 081-9699934
หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (SL)

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (SL)

รหัส SHSLCSXKHN1 (OCT - DEC' 23)

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท/ท่าน

หุบเขาเทวดาวังเซียนกู่….หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ความลงตัวระหว่างธรรมชาตแิละวัฒนธรรม
ล่องเรือชมวิวแสงสียามคํำคืนทีอู้นี่โจว…..แลนดม์ ารค์ แห่งใหม่ทีเต็มไปด้วยแสงไฟสุดอลังการ
นั่งงรถไฟลอยฟ้าไร้คนขับสุดไฮเทคที BYD ลงทุนสร้างกว่า 1 หมืÉนล้านหยวนพร้อมชมเขตใหม่ฉางซา 
อู้หยวน เมืองหมู่บ้านชนบททสวยทีสุดในประเทศจีน
ชมพระนอนทีใหญ่ทีสุดในโลก มีความยาวถงึ 416 เมตร 
ล่องเรืออ่าวพระจันทร์ชมความสง่างามของหมู่บา้นชาวเจยีงซี 
จิ่งเต๋อเจิ้น….เมืองแห่ง  เซรามิคของจีนทีมีเซรามิคที่มีชื่อเสียงระดับโลก
สัมผัสนั่งรถไฟความเร็วสูง จากเมืองฉางซาสู่เมืองหนานชาง

 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (SL)
http://www.grandholiday.co.th/view/5234
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (SL934: 09.40-13.35) – รถไฟแม่เหล็ก – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมอืงหนานชาง – ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม
  • วันที่ 2 : หนานชาง – เมืองจิงเต๋อเจิ้น – พิพิธภัณฑเ์ซรามิค – สวนนวัตกรรมเตาเผา – เมืองอู้หยวน – อ่าวพระ จันทร์(รวมล่องเรือ) – ชมแสงสียามคํ่ำคืนอู้นี่โจว(รวม ล่องเรือ)
  • วันที่ 3 : อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมกระเช้า) – เมืองซ่างเหรา – หุบ เขาเทวดาวั้งเซยีนกู่
  • วันที่ 4 : ซ่างเหราหลิงซาน(รวมกระเช้า) – หมู่บ้านเกอเซียน (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) – ถนนคนเดินหลิงเป่าเซียน
  • วันที่ 5 : หมู่บ้านเกอเชียน – อี้หยาง – พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก – สั้งเหร่า – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ฉางซา – ชม วิวท่า เทียบเรือฉางซายามค่ำ
  • วันที่ 6 : นั่งรถไฟลอยฟ้าไร้คนขับชมเขตใหม่ฉางซา – ฉางซา – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (SL935: 14.35-16.30)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
28 ธ.ค. 256602 ม.ค. 256736,99936,99936,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ