city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (JUN-AUG 16)

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (JUN-AUG 16)

รหัส KH-MR002 ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

Cambodia Angkor Air (K6)

ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เดินทางสู่กัมพูชา โดย สายการบินแห่งชาติ CAMBODIA ANGKOR (K6) ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
พิเศษ  ไหว้พระขอพรอันประเสริฐ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมโชว์อัปสรา พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (JUN-AUG 16)
http://www.grandholiday.co.th/view/888
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพ ฯ – เสียมเรียบ – พนมบาเค็ง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 2 : วันที่สอง นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม – นครวัด – ลานช้าง – ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
  • วันที่ 3 : วันที่สาม องค์เจ๊ก องค์จอม - ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 26 มิ.ย. 255828 มิ.ย. 255811,90011,90011,9002,000
(เต็ม) 30 ก.ค. 255801 ส.ค. 255811,90011,90011,9002,000
(เต็ม) 14 ส.ค. 255816 ส.ค. 255811,90011,90011,9002,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว