city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (JAN- APR18)

ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (JAN- APR18)

รหัส KH-GH003 ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก

เดินทางโดยรถ

ราคาเริ่มต้น 6,500 บาท/ท่าน

ทัวร์นครวัด นครธม เดินทาง จากกรุงเทพ - โรงเกลือ โดยรถตู้ปรับอากาศ
พิเศษ….สำหรับลูกค้า แกรนด์ ฮอลิเดย์เท่านั้น !!
ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไป รถในกัมพูชาปรับเป็นรถบัส 25 ที่นั่ง รถดีแอร์เย็น นั่งสบายไม่แออัด
สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม
บริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ
พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ
พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
บริการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย – กัมพูชา แบบ VIP
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (JAN- APR18)
http://www.grandholiday.co.th/view/815
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ – ตลาดโรงเกลือ - เสียมเรียบ - เจ้าเจ็กเจ้าจอม - วัดใหม่ - โตนเลสาบ
  • วันที่ 2 : เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม -ปราสาทตาพรหม - พนมบาเค็ง
  • วันที่ 3 : ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 15 ม.ค. 256117 ม.ค. 25616,5006,5005,5002,500
(เต็ม) 19 ม.ค. 256121 ม.ค. 25616,9006,9005,9002,500
(เต็ม) 22 ม.ค. 256124 ม.ค. 25616,5006,5005,5002,500
(เต็ม) 26 ม.ค. 256128 ม.ค. 25616,9006,9005,9002,500
(เต็ม) 02 ก.พ. 256104 ก.พ. 25616,9006,9005,9002,500
(เต็ม) 09 ก.พ. 256111 ก.พ. 25616,9006,9005,9002,500
(เต็ม) 12 ก.พ. 256114 ก.พ. 25616,5006,5005,5002,500
(เต็ม) 19 ก.พ. 256121 ก.พ. 25616,5006,5005,5002,500
(เต็ม) 23 ก.พ. 256125 ก.พ. 25616,9006,9005,9002,500
(เต็ม) 01 มี.ค 256103 มี.ค 25616,9006,9005,9002,500
(เต็ม) 02 มี.ค 256104 มี.ค 25616,9006,9005,9002,500
(เต็ม) 05 มี.ค 256107 มี.ค 25616,5006,5005,5002,500
09 มี.ค 256111 มี.ค 25616,9006,9005,9002,500
16 มี.ค 256118 มี.ค 25616,9006,9005,9002,500
21 มี.ค 256123 มี.ค 25616,5006,5005,5002,500
23 มี.ค 256125 มี.ค 25616,9006,9005,9002,500
30 มี.ค 256101 เม.ษ. 25616,9006,9005,9002,500
02 เม.ษ. 256104 เม.ษ. 25616,5006,5005,5002,500
06 เม.ษ. 256108 เม.ษ. 25616,9006,9005,9002,500
13 เม.ษ. 256115 เม.ษ. 25617,5007,5006,5002,500
14 เม.ษ. 256116 เม.ษ. 25617,5007,5006,5002,500
18 เม.ษ. 256120 เม.ษ. 25616,5006,5005,5002,500
20 เม.ษ. 256122 เม.ษ. 25616,9006,9005,9002,500
27 เม.ษ. 256129 เม.ษ. 25616,9006,9005,9002,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก อื่นๆ