city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE IN TAIWAN 5วัน 3คืน  (JAN-MAR18)

ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE IN TAIWAN 5วัน 3คืน (JAN-MAR18)

รหัส TW-ZG044 ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ซากุระ

Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น 20,777 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE IN TAIWAN 5วัน 3คืน (JAN-MAR18)

pdf

เดินทางสู่ไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR ระดับห้าดาว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
ชมความสวยงามของดอกซากุระ เที่ยวครบ 3 อุทยาน (อาหลีซาน -หยางหมิงซาน-เย่หลิว )
นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ถ่ายภาพกับตึกไทเป 101 สัญลักษณ์ของไทเป
อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง ตามรอยอนิเมชั่น SPIRITED AWAY ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิน
พิเศษ !!! แช่น้าแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE IN TAIWAN 5วัน 3คืน (JAN-MAR18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1607
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้
  • วันที่ 3 : เมืองเจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
  • วันที่ 4 : ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อุทยานหยางหมิงชาน - ตลาดซีเหมินติง
  • วันที่ 5 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP – ถ่ายรูปคู่ตึก ไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 20 ม.ค. 256124 ม.ค. 256120,77720,77720,7775,500
(เต็ม) 25 ม.ค. 256129 ม.ค. 256121,77721,77721,7775,500
(เต็ม) 17 ก.พ. 256121 ก.พ. 256123,77723,77723,7777,000
(เต็ม) 13 มี.ค 256117 มี.ค 256120,77720,77720,7775,500
(เต็ม) 21 มี.ค 256125 มี.ค 256121,77721,77721,7775,500
(เต็ม) 28 มี.ค 256101 เม.ษ. 256121,77721,77721,7775,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก อื่นๆ