city
 • Mobile. 081-9699934

วีซ่าจีน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน

 1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด และมีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี หนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตฯ
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 4. ใบจองที่พัก / โรงแรม
 5. หนังสือเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 6. หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 7. รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น จำนวน 1 ใบ
 • (เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เป็นต้น)

ตัวอย่างรูปถ่ายสําหรับยื่นวีซ่าจีน

ระยะเวลาทำการ

4 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าชำระเงิน (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว 1,650 บาท 1,000 บาท 2,650 บาท
( อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

หมายเหตุ

 1. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
 2. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 4. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 5. ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 6. ไม่คืนเงินทุกกรณี

สถานที่ตั้งศูนย์รับยื่นวีซ่า

 

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400
โทร 02-207-5888, 02-207-5999 site: www.visaforchina.org

เวลา: จันทร์ -ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
ยื่นใบคำร้อง :9:00- 15:00 น. (คำร้องด่วน และด่วนพิเศษ ยื่นคำร้องก่อน 10.50 น.)

รับวีซ่า: 9:00-16:00 น.(คำร้องด่วนพิเศษ สามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)