city
 • Mobile. 081-9699934

วีซ่าแคนาดา

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแคนาดา

 1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด และมีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี หนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตฯ
 2. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (เห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เย็บกระดาษ หรือเปื้อนน้ำหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์) และต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม
 4. หลักฐานส่วนตัว – สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร ( พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ ) ยกเว้นสำเนาบัตรประชาชน
 5. หลักฐานการทำงาน – หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) , กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และต้องตรงตามภาษาไทย, กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
 6. หลักฐานการเงิน
  1. กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น STATEMENT ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า (ก่อน ยื่นวีซ่าอาจจะขอให้ท่านปรับอัพเดทอีกครั้ง)
   ** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำ **
  2. กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า – เล่มใหม่)
  3. กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องมีเอกสารการเงินของผู้เดินทางเอง และ เพิ่ม หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ใช้สำเนา BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ (ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอต โดยชัดเจน ฉบับภาษาอังกฤษ กรุณายื่นขอจากธนาคาร
 7. จดหมายเชิญ (กรณีไปติดต่อ ธุรกิจ}ประชุม,เยี่ยมญาติ)
  • หากมีสปอนเซอร์หรือผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีจดหมายรับรองการเป็นสปอนเซอร์  หน้าสำเนาหนังสือเดินทางของสปอนเซอร์ เอกสารการงาน และเอกสารการเงินของสปอนเซอร์นะคะ
 8.  กรณีผู้เดินทางเป็นผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู เช่น ภรรยาที่ไม่ได้ทำงานให้แสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของสามี หรือผู้เดินทางที่มีคนรับรองค่าใช้จ่าย ให้ใช้เอกสารข้างต้นทั้งหมดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
 9.  กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20  ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่ และแสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของบิดา-มารดาด้วย
  • หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย
  • หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมบิดามาด้วย
  • หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใครโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพรอมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดามารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
  • กรณีเด็กที่บิดา – มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่างรูปถ่ายสําหรับยื่นวีซ่าแคนาดา

ระยะเวลาทำการ

ระยะเวลาก่อนยื่นวีซ่า
ลูกค้าจะต้องมีระเยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลก่อนการยื่นวีซ่า อย่างน้อย 12 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารจากลูกค้า (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า
20 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าชำระเงิน (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว 6,000 บาท 1,500 บาท 7,500 บาท
( อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

หมายเหตุ

 1. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
 2. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 4. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 5. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 6. เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว ยื่นคู่กันกับเอกสารที่แปลนั้นๆ ให้ทางบริษัทแปลคิดฉบับละ 100 บาท
 7. วีซ่าแคนาดาลูกค้าจะต้องไปโชว์ตัวด้วยตนเอง

สถานที่ตั้งศูนย์รับยื่นวีซ่า

ที่อยู่สำนักงาน: 
ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา
อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพ ฯ 10110
 

วันทำการ : 
เราเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประกาศแจ้งล่วงหน้า)

เวลาดำเนินการ:
ศุนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา เปิดทำการเวลา 09.00 – 17.00

เวาลื่นคำขอ :09:00 – 17:00

เวลารับหนังสือเดินทางคืน: 10:00 – 17:00

หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ: +662 118 7007

อีเมล: info.canbkk@vfshelpline.com

หากท่านต้องการสนทนาโต้ตอบกับผู้แทนของเรา โปรด คลิกที่นี่ .

โปรดทราบ: กรุณาอย่าระบุข้อมูลส่วนตัวของท่านในอีเมล ข้อความสั้นส่งทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือในรูปแบบอื่นใดทางอิเล็คทรอนิคส์