city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป TAIPEI 2อุทยาน 5วัน 3คืน (APR-OCT18) (TPE003)

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป TAIPEI 2อุทยาน 5วัน 3คืน (APR-OCT18) (TPE003)

รหัส TW-BI062 ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน

เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน  โดยสายการบิน THAI LION AIR
เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ  ชมอุทยานอาลีซาน  อุทยานเย๋หลิ๋ว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึก TAIPEI 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
พิเศษ...เมนูปลาประธานาธิบดี+สเต็กจานร้อน+SEAFOOD แถมฟรี!! ชุดของแถม

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป TAIPEI 2อุทยาน 5วัน 3คืน (APR-OCT18) (TPE003)
http://www.grandholiday.co.th/view/2014
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้
  • วันที่ 3 : เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 : ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • วันที่ 5 : ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
20 เม.ษ. 256124 เม.ษ. 256115,90015,90015,5004,000
01 พ.ค. 256105 พ.ค. 256115,90015,90015,5004,000
04 พ.ค. 256108 พ.ค. 256115,90015,90015,5004,000
11 พ.ค. 256115 พ.ค. 256115,90015,90015,5004,000
18 พ.ค. 256122 พ.ค. 256115,90015,90015,5004,000
25 พ.ค. 256129 พ.ค. 256116,90016,90016,5004,000
01 มิ.ย. 256105 มิ.ย. 256115,90015,90015,5004,000
08 มิ.ย. 256112 มิ.ย. 256115,90015,90015,5004,000
15 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 256115,90015,90015,5004,000
29 มิ.ย. 256103 ก.ค. 256115,90015,90015,5004,000
06 ก.ค. 256110 ก.ค. 256115,90015,90015,5004,000
13 ก.ค. 256117 ก.ค. 256115,90015,90015,5004,000
03 ส.ค. 256107 ส.ค. 256115,90015,90015,5004,000
07 ส.ค. 256111 ส.ค. 256116,90016,90016,5004,000
10 ส.ค. 256114 ส.ค. 256116,90016,90016,5004,000
17 ส.ค. 256121 ส.ค. 256115,90015,90015,5004,000
24 ส.ค. 256128 ส.ค. 256115,90015,90015,5004,000
07 ก.ย. 256111 ก.ย. 256115,90015,90015,5004,000
14 ก.ย. 256118 ก.ย. 256115,90015,90015,5004,000
21 ก.ย. 256125 ก.ย. 256115,90015,90015,5004,000
25 ก.ย. 256129 ก.ย. 256115,90015,90015,5004,000
28 ก.ย. 256102 ต.ค. 256115,90015,90015,5004,000
02 ต.ค. 256106 ต.ค. 256115,90015,90015,5004,000
05 ต.ค. 256109 ต.ค. 256115,90015,90015,5004,000
09 ต.ค. 256113 ต.ค. 256116,90016,90016,5004,000
12 ต.ค. 256116 ต.ค. 256116,90016,90016,5004,000
16 ต.ค. 256120 ต.ค. 256116,90016,90016,5004,000
19 ต.ค. 256123 ต.ค. 256117,90017,90017,5004,000
23 ต.ค. 256127 ต.ค. 256115,90015,90015,5004,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก อื่นๆ