city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL TAIWAN 5D4N(TPE14)(MAR-JUN18)

ทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL TAIWAN 5D4N(TPE14)(MAR-JUN18)

รหัส TW-ZG057ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL TAIWAN 5D4N(TPE14)(MAR-JUN18)

pdf

เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR
พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก  พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา
มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง, กุ้งมังกร
ไหว้พระขอพร, วัดพระถงซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่ - ชมธรรมชาติ อุทยาน เย่หลิ่ว - นั่งกระเช้ามาคง
ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –

ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! ตลาดซีเหมินติง, มิตซุย เอาท์เล็ต, ถนนโบราณจิ่วฟิ่น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL TAIWAN 5D4N(TPE14)(MAR-JUN18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1888
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
  • วันที่ 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ
  • วันที่ 3 : ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน COSMETIC - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
  • วันที่ 4 : ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – FORT SAN DOMINGO – TAMSUI CHURCH – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง
  • วันที่ 5 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
08 มี.ค 256112 มี.ค 256120,90020,90020,9005,500
19 เม.ษ. 256123 เม.ษ. 256120,90020,90020,9005,500
03 พ.ค. 256107 พ.ค. 256119,90019,90019,9005,500
19 พ.ค. 256123 พ.ค. 256119,90019,90019,9005,500
09 มิ.ย. 256113 มิ.ย. 256119,90019,90019,9005,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก อื่นๆ

นำท่านสู่ไต้หวันด้วยเครื่องลำใหญ่ บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง