city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 5D3N (TPE13) (MAY-JUN18)

ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 5D3N (TPE13) (MAY-JUN18)

รหัส TW-ZG056 ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น 19,777 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 5D3N (TPE13) (MAY-JUN18)

pdf

เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR
วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง –
 วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic –
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว
พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 5D3N (TPE13) (MAY-JUN18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1886
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
  • วันที่ 3 : ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
  • วันที่ 4 : ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 5 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
03 พ.ค. 256107 พ.ค. 256120,77720,77720,7775,500
15 พ.ค. 256119 พ.ค. 256119,77719,77719,7775,000
24 พ.ค. 256128 พ.ค. 256120,77720,77720,7775,500
08 มิ.ย. 256112 พ.ค. 256119,77719,77719,7775,000
13 มิ.ย. 256117 มิ.ย. 256120,77720,77720,7775,500
20 มิ.ย. 256124 มิ.ย. 256119,77719,77719,7775,000
27 มิ.ย. 256101 ก.ค. 256119,77719,77719,7775,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก อื่นๆ