city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินใจ อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน (MAR-APR)(GT-TRE CI03)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินใจ อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน (MAR-APR)(GT-TRE CI03)

รหัส TW-SB055 ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

China Airlines (CI)

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท/ท่าน

เที่ยวไต้หวัน 5วัน3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  (GT-TPE-CI03)
ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว
ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งแบรนด์เนม GLORIA OUTLE

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินใจ อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน (MAR-APR)(GT-TRE CI03)
http://www.grandholiday.co.th/view/1882
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
  • วันที่ 2 : อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
  • วันที่ 3 : เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ –เมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์
  • วันที่ 4 : ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – GERMANIUM POWER – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • วันที่ 5 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านคอสเมติค – GLORIA OUTLET- สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
14 มี.ค 256118 มี.ค 256125,99925,99925,9995,500
13 เม.ษ. 256117 เม.ษ. 256135,99925,99925,9996,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก อื่นๆ