city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายพาเพลิน SUN MOON LAKE 5วัน3คืน (JAN-MAR) (GT-TPE XW06)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายพาเพลิน SUN MOON LAKE 5วัน3คืน (JAN-MAR) (GT-TPE XW06)

รหัส TW-SB052 ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 12,992 บาท/ท่าน

เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน  โดยสายการบิน NOK SCOOT
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายพาเพลิน SUN MOON LAKE 5วัน3คืน (JAN-MAR) (GT-TPE XW06)
http://www.grandholiday.co.th/view/1776
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ไถจง-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 : ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – GERMANIUM SHOP – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
  • วันที่ 4 : ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • วันที่ 5 : ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
03 ม.ค. 256107 ม.ค. 256115,99515,99515,9954,500
04 ม.ค. 256108 ม.ค. 256115,99515,99515,9954,500
05 ม.ค. 256109 ม.ค. 256113,99513,99513,9954,500
06 ม.ค. 256110 ม.ค. 256112,99212,99212,9924,500
07 ม.ค. 256111 ม.ค. 256113,99113,99113,9914,500
08 ม.ค. 256112 ม.ค. 256113,99113,99113,9914,500
10 ม.ค. 256114 ม.ค. 256115,99515,99515,9954,500
11 ม.ค. 256115 ม.ค. 256114,99514,99514,9954,500
13 ม.ค. 256117 ม.ค. 256114,99214,99214,9924,500
14 ม.ค. 256118 ม.ค. 256113,99113,99113,9914,500
15 ม.ค. 256119 ม.ค. 256113,99113,99113,9914,500
16 ม.ค. 256120 ม.ค. 256114,99214,99214,9924,500
17 ม.ค. 256121 ม.ค. 256115,99515,99515,9954,500
18 ม.ค. 256122 ม.ค. 256115,99515,99515,9954,500
19 ม.ค. 256123 ม.ค. 256115,99515,99515,9954,500
20 ม.ค. 256124 ม.ค. 256114,99214,99214,9924,500
21 ม.ค. 256125 ม.ค. 256113,99113,99113,9914,500
22 ม.ค. 256126 ม.ค. 256113,99113,99113,9914,500
23 ม.ค. 256127 ม.ค. 256114,99214,99214,9924,500
24 ม.ค. 256128 ม.ค. 256115,99515,99515,9954,500
25 ม.ค. 256129 ม.ค. 256115,99515,99515,9954,500
26 ม.ค. 256130 ม.ค. 256115,99515,99515,9954,500
27 ม.ค. 256131 ม.ค. 256114,99214,99214,9924,500
28 ม.ค. 256101 ก.พ. 256113,99113,99113,9914,500
29 ม.ค. 256102 ก.พ. 256113,99113,99113,9914,500
30 ม.ค. 256103 ก.พ. 256114,99214,99214,9924,500
31 ม.ค. 256104 ก.พ. 256115,99515,99515,9954,500
01 ก.พ. 256105 ก.พ. 256115,99515,99515,9954,500
02 ก.พ. 256106 ก.พ. 256113,99113,99113,9914,500
03 ก.พ. 256107 ก.พ. 256113,99113,99113,9914,500
04 ก.พ. 256108 ก.พ. 256115,99515,99515,9954,500
05 ก.พ. 256109 ก.พ. 256115,99515,99515,9954,500
06 ก.พ. 256110 ก.พ. 256115,99515,99515,9954,500
07 ก.พ. 256111 ก.พ. 256115,99515,99515,9954,500
08 ก.พ. 256112 ก.พ. 256115,99515,99515,9954,500
09 ก.พ. 256113 ก.พ. 256115,99515,99515,9954,500
20 ก.พ. 256124 ก.พ. 256115,99515,99515,9954,500
21 ก.พ. 256125 ก.พ. 256115,99515,99515,9954,500
22 ก.พ. 256126 ก.พ. 256115,99515,99515,9954,500
23 ก.พ. 256127 ก.พ. 256115,99515,99515,9954,500
24 ก.พ. 256128 ก.พ. 256114,99214,99214,9924,500
25 ก.พ. 256101 มี.ค 256114,99214,99214,9924,500
26 ก.พ. 256102 มี.ค 256114,99214,99214,9924,500
27 ก.พ. 256103 มี.ค 256114,99214,99214,9924,500
28 ก.พ. 256104 มี.ค 256114,99214,99214,9924,500
01 มี.ค 256105 มี.ค 256116,99516,99516,9954,500
02 มี.ค 256106 มี.ค 256115,99515,99515,9954,500
03 มี.ค 256107 มี.ค 256114,99214,99214,9924,500
04 มี.ค 256108 มี.ค 256113,99113,99113,9914,500
05 มี.ค 256109 มี.ค 256113,99113,99113,9914,500
06 มี.ค 256110 มี.ค 256114,99214,99214,9924,500
07 มี.ค 256111 มี.ค 256115,99515,99515,9954,500
08 มี.ค 256112 มี.ค 256115,99515,99515,9954,500
09 มี.ค 256113 มี.ค 256115,99515,99515,9954,500
10 มี.ค 256114 มี.ค 256114,99514,99514,9954,500
11 มี.ค 256115 มี.ค 256113,99113,99113,9914,500
12 มี.ค 256116 มี.ค 256113,99113,99113,9914,500
13 มี.ค 256117 มี.ค 256114,99214,99214,9924,500
14 มี.ค 256118 มี.ค 256115,99515,99515,9954,500
15 มี.ค 256119 มี.ค 256115,99515,99515,9954,500
16 มี.ค 256120 มี.ค 256115,99515,99515,9954,500
17 มี.ค 256121 มี.ค 256114,99214,99214,9924,500
18 มี.ค 256122 มี.ค 256113,99113,99113,9914,500
19 มี.ค 256123 มี.ค 256114,99214,99214,9924,500
20 มี.ค 256124 มี.ค 256114,99214,99214,9924,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก อื่นๆ