city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ล่องเรือ GENTING DREAM 3วัน2คืน (MAR20)(SL)(PKG)

ทัวร์ล่องเรือ GENTING DREAM 3วัน2คืน (MAR20)(SL)(PKG)

รหัส CRU-SP001

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ล่องเรือ GENTING DREAM 3วัน2คืน (MAR20)(SL)(PKG)

pdf

ราคานี้รวม ตั๋วเครื่องบิน LION AIR ไป/กลับ + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ภาษีสนามบิน  +
ห้องพักบนเรือ 2 คืนตามชนิดห้องที่เลือก  
 
ราคานี้ไม่รวม  * ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาทชำระพร้อมค่าทัวร์
* ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน
สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน CHECK OUT

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ล่องเรือ GENTING DREAM 3วัน2คืน (MAR20)(SL)(PKG)
http://www.grandholiday.co.th/view/4223
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
  • วันที่ 2 : ท่าเรือ มะละกา ประเทศ มาเลย์เซีย
  • วันที่ 3 : (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ9,999--6,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เรือสำราญ ทัวร์เรือสำราญราคาถูก อื่นๆ