city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น...ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง  4วัน 3คืน (JUL-SEP 17)

ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น...ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง 4วัน 3คืน (JUL-SEP 17)

รหัส TW-PH034 ทัวร์ไต้หวันราคาถูก

Tiger Air (TR)

ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท/ท่าน

บินสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TIGERAIR อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมวิว)ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา จุใจช้อบปิ้งซีเหมินติง ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต พิเศษ...อาบน้ำแร่ 1 คืน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น...ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง 4วัน 3คืน (JUL-SEP 17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1376
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน
  • วันที่ 2 : ผู่หลี่ - วัดจงไถชานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – แวะชิมชาอู หลง
  • วันที่ 3 : ไทจง – ขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ตลาดซีเหมินติง - พักโรงแรมอาบน้ำแร่
  • วันที่ 4 : หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ชุมชนโบราณผิงซี DUTY FREE – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
12 ก.ค. 256015 ก.ค. 256013,99913,99913,9993,900
15 ก.ค. 256018 ก.ค. 256014,99914,99914,9994,900
19 ก.ค. 256022 ก.ค. 256013,99913,99913,9993,900
22 ก.ค. 256025 ก.ค. 256014,99914,99914,9994,900
26 ก.ค. 256029 ก.ค. 256013,99913,99913,9993,900
28 ก.ค. 256031 ก.ค. 256014,99914,99914,9994,900
29 ก.ค. 256001 ส.ค. 256014,99914,99914,9994,900
02 ส.ค. 256005 ส.ค. 256013,99913,99913,9993,900
04 ส.ค. 256007 ส.ค. 256014,99914,99914,9994,900
05 ส.ค. 256008 ส.ค. 256014,99914,99914,9994,900
09 ส.ค. 256012 ส.ค. 256013,99913,99913,9993,900
16 ส.ค. 256019 ส.ค. 256013,99913,99913,9993,900
18 ส.ค. 256021 ส.ค. 256014,99914,99914,9994,900
19 ส.ค. 256022 ส.ค. 256014,99914,99914,9994,900
23 ส.ค. 256026 ส.ค. 256013,99913,99913,9993,900
26 ส.ค. 256029 ส.ค. 256014,99914,99914,9994,900
30 ส.ค. 256002 ก.ย. 256013,99913,99913,9993,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก อื่นๆ