city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา เลสโก โอซาก้าพาชวนชม 5 วัน 3 คืน (JUN-SEP19)(XJ)(ZKIX09)

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา เลสโก โอซาก้าพาชวนชม 5 วัน 3 คืน (JUN-SEP19)(XJ)(ZKIX09)

รหัส JP-ZG385 ทัวร์ญี่ปุ่น

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน

โอซาก้า เกียวโต นารา ชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้น
ชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ ณ ถนนสายกาน้ำชา
ชมความงามของวัดคินคะคุจิ ช้อปปิ้ง ณ ห้างฯ อิออน จัสโก้เลือกทาน หรือเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ญีปุ่น 
ชม วัดโทไดจิ ตลาดคุโรมง ช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า  

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา เลสโก โอซาก้าพาชวนชม 5 วัน 3 คืน (JUN-SEP19)(XJ)(ZKIX09)
http://www.grandholiday.co.th/view/3100
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ – อิออน จัสโก้
  • วันที่ 3 : อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
  • วันที่ 4 : นารา – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
  • วันที่ 5 : สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ19,99919,99919,9998,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ