city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (JUL-SEP 17 )

ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (JUL-SEP 17 )

รหัส CN-GO119 ทัวร์จีน ราคาถูก

Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน

นำท่านบินเหินฟ้าสู่ ฉางซาโดยสายการบิน ไทยสมายล์ (WE)
เที่ยวชมเมือง จางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลก
สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของหน้าผาลอยฟ้าของเขาเทียนเหมินซาน
พิสูจน์ความกล้ากับสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก เลือกซื้อสินค้าบนถนนหวงซิงลู่

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (JUL-SEP 17 )
http://www.grandholiday.co.th/view/1211
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ฉางซา
  • วันที่ 2 : ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) –ถ้ำประตูสวรรค์
  • วันที่ 3 : ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟต์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - แก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ถ้ำประตูสวรรค์
  • วันที่ 4 : ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก
  • วันที่ 5 : จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
12 ก.ค. 256016 ก.ค. 256017,90017,90017,9004,000
19 ก.ค. 256023 ก.ค. 256017,90017,90017,9004,000
02 ส.ค. 256006 ส.ค. 256017,90017,90017,9004,000
09 ส.ค. 256013 ส.ค. 256021,90021,90021,9004,000
16 ส.ค. 256020 ส.ค. 256017,90017,90017,9004,000
23 ส.ค. 256027 ส.ค. 256017,90017,90017,9004,000
30 ส.ค. 256003 ก.ย. 256017,90017,90017,9004,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ