alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีนคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (OCT - DEC 2017)

ทัวร์จีนคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (OCT - DEC 2017)

รหัส CN-GO113 ทัวร์จีน ราคาถูก

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท/ท่าน

เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย
สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ณ..เมืองแชงกรีล่า “ดินแดนแห่งความฝัน”
พิชิตความสูงของ 2ยอดเขา  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินและภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมความงดงามของเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลก
ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG นมัสการพระพุทธชินราช จำลอง ณ  วัดหยวนทง
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีนคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (OCT - DEC 2017)
http://www.grandholiday.co.th/view/1169
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าลี่
  • วันที่ 2 : เมืองโบราณต้าลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – ต้าลี่ – แชงกรีล่า– โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า
  • วันที่ 3 : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)– อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ – ร้านใบชา - ต้าหลี่
  • วันที่ 5 : ต้าหลี่ – คุนหมิง – ร้านไข่มุก – ตำหนักทองจินเตี้ยน – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง
  • วันที่ 6 : วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ – คุนหมิง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 13 ต.ค. 256018 ต.ค. 256026,90026,90025,9004,800
18 ต.ค. 256023 ต.ค. 256027,90027,90026,9004,800
27 ต.ค. 256001 พ.ย. 256026,90026,90025,9004,800
10 พ.ย. 256015 พ.ย. 256026,90026,90025,9004,800
06 ธ.ค. 256011 ธ.ค. 256027,90027,90026,9004,800
29 ธ.ค. 256003 ม.ค. 256132,90032,90031,9006,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เยี่ยมชมจัตุรัสเทียนอันเหมินจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใจกลางกรุงปักกิ่งพระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี ณ หอฟ้าเทียนถานสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาว  ศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงาม ณ วัดลามะยงเหอกง จากนั้นนำท่านชมกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนที่นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง