alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (APR - AUG 17)

ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (APR - AUG 17)

รหัส KH-GH003 ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก

เดินทางโดยรถ

ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท/ท่าน

ทัวร์นครวัด นครธม เดินทาง จากกรุงเทพ - โรงเกลือ โดยรถตู้ปรับอากาศ
พิเศษ….สำหรับลูกค้า แกรนด์ ฮอลิเดย์เท่านั้น !!
ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไป รถในกัมพูชาปรับเป็นรถบัส 25 ที่นั่ง รถดีแอร์เย็น นั่งสบายไม่แออัด
สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม
บริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ
พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ
พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
บริการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย – กัมพูชา แบบ VIP
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (APR - AUG 17)
http://www.grandholiday.co.th/view/815
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ – ตลาดโรงเกลือ - เสียมเรียบ - เจ้าเจ็กเจ้าจอม - วัดใหม่ - โตนเลสาบ
  • วันที่ 2 : เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม -ปราสาทตาพรหม - พนมบาเค็ง
  • วันที่ 3 : ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ
  • เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ส่งท่านที่ ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
    โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 06 เม.ษ. 256008 เม.ษ. 25607,5007,5007,0002,500
(เต็ม) 13 เม.ษ. 256015 เม.ษ. 25607,5007,5007,0002,500
(เต็ม) 21 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 25607,5007,5007,0002,500
28 เม.ษ. 256030 เม.ษ. 25606,9006,9006,4002,500
29 เม.ษ. 256001 พ.ค. 25607,9007,9007,9002,500
05 พ.ค. 256007 พ.ค. 25607,9007,9007,9002,500
15 พ.ค. 256017 พ.ค. 25607,5007,5007,5002,500
26 พ.ค. 256028 พ.ค. 25607,9007,9007,9002,500
05 มิ.ย. 256007 มิ.ย. 25607,5007,5007,5002,500
16 มิ.ย. 256018 มิ.ย. 25607,9007,9007,9002,500
26 มิ.ย. 256028 มิ.ย. 25607,5007,5007,5002,500
08 ก.ค. 256010 ก.ค. 25607,9007,9007,9002,500
21 ก.ค. 256023 ก.ค. 25607,9007,9007,9002,500
31 ก.ค. 256002 ส.ค. 25607,5007,5007,5002,500
12 ส.ค. 256014 ส.ค. 25607,9007,9007,9002,500
28 ส.ค. 256030 ส.ค. 25607,5007,5007,5002,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก อื่นๆ