city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

รหัส KH-GH003 ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก

เดินทางโดยรถ

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท/ท่าน

ทัวร์นครวัด นครธม เที่ยวเสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก 2559  ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  นำท่านสักการะ องค์เจ๊ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม ชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่นครวัด บน เขาพนมบาเค็ง บริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย บริการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย – กัมพูชา แบบ VIP
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
http://www.grandholiday.co.th/view/815
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ – ตลาดโรงเกลือ - เสียมเรียบ - วัดใหม่ - เจ้าเจ็กเจ้าจอม - โตนเลสาบ
  • วันที่ 2 : เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม -ปราสาทตาพรหม - พนมบาเค็ง
  • วันที่ 3 : ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ
  • เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ส่งท่านที่ ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
    โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 29 ม.ค. 255931 ม.ค. 25596,2006,2005,4002,500
(เต็ม) 12 ก.พ. 255914 ก.พ. 25596,2006,2005,4002,500
(เต็ม) 20 ก.พ. 255922 ก.พ. 25596,2006,2005,4002,500
(เต็ม) 26 ก.พ. 255928 ก.พ. 25596,2006,2005,4002,500
(เต็ม) 01 มี.ค 255903 มี.ค 25595,9005,9005,1002,500
(เต็ม) 11 มี.ค 255913 มี.ค 25596,5006,5005,7002,500
(เต็ม) 14 มี.ค 255916 มี.ค 25595,9005,9005,1002,500
(เต็ม) 25 มี.ค 255927 มี.ค 25596,5006,5005,7002,500
(เต็ม) 28 มี.ค 255930 มี.ค 25595,9005,9005,1002,500
08 เม.ษ. 255910 เม.ษ. 25596,5006,5005,7002,500
13 เม.ษ. 255915 เม.ษ. 25596,9006,9006,1002,500
18 เม.ษ. 255920 เม.ษ. 25595,9005,9005,1002,500
30 เม.ษ. 255902 พ.ค. 25596,5006,5005,7002,500
05 พ.ค. 255907 พ.ค. 25596,5006,5005,7002,500
09 พ.ค. 255911 พ.ค. 25595,9005,9005,1002,500
20 พ.ค. 255922 พ.ค. 25596,5006,5005,7002,500
03 มิ.ย. 255905 มิ.ย. 25596,5006,5005,7002,500
06 มิ.ย. 255908 มิ.ย. 25595,9005,9005,1002,500
17 มิ.ย. 255919 มิ.ย. 25596,5006,5005,7002,500
20 มิ.ย. 255922 มิ.ย. 25595,9005,9005,1002,500
01 ก.ค. 255903 ก.ค. 25596,5006,5005,7002,500
04 ก.ค. 255906 ก.ค. 25595,9005,9005,1002,500
15 ก.ค. 255917 ก.ค. 25596,5006,5005,7002,500
17 ก.ค. 255919 ก.ค. 25596,5006,5005,7002,500
25 ก.ค. 255927 ก.ค. 25595,9005,9005,1002,500
08 ส.ค. 255910 ส.ค. 25595,9005,9005,1002,500
12 ส.ค. 255914 ส.ค. 25596,5006,5005,7002,500
22 ส.ค. 255924 ส.ค. 25595,9005,9005,1002,500
26 ส.ค. 255928 ส.ค. 25596,5006,5005,7002,500
09 ก.ย. 255911 ก.ย. 25596,5006,5005,7002,500
12 ก.ย. 255914 ก.ย. 25595,9005,9005,1002,500
23 ก.ย. 255925 ก.ย. 25596,5006,5005,7002,500
26 ก.ย. 255928 ก.ย. 25595,9005,9005,1002,500

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก อื่นๆ