city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

รหัส KH-GH003 ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก

เดินทางโดยรถ

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท/ท่าน

ทัวร์นครวัด นครธม เที่ยวเสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก 2559  ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  นำท่านสักการะ องค์เจ๊ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม ชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่นครวัด บน เขาพนมบาเค็ง บริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย บริการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย – กัมพูชา แบบ VIP
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
http://www.grandholiday.co.th/view/815
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ – ตลาดโรงเกลือ - เสียมเรียบ - วัดใหม่ - เจ้าเจ็กเจ้าจอม - โตนเลสาบ
  • วันที่ 2 : เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม -ปราสาทตาพรหม - พนมบาเค็ง
  • วันที่ 3 : ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ
  • เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ส่งท่านที่ ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
    โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
22 ต.ค. 255924 ต.ค. 25596,9006,9006,1002,500
04 พ.ย. 255906 พ.ย. 25596,5006,5005,7002,500
14 พ.ย. 255916 พ.ย. 25595,9005,9005,1002,500
18 พ.ย. 255920 พ.ย. 25596,5006,5005,7002,500
28 พ.ย. 255930 พ.ย. 25595,9005,9005,1002,500
03 ธ.ค. 255905 ธ.ค. 25596,9006,9006,1002,500
10 ธ.ค. 255912 ธ.ค. 25596,9006,9006,1002,500
19 ธ.ค. 255921 ธ.ค. 25595,9005,9005,1002,500
23 ธ.ค. 255925 ธ.ค. 25596,5006,5005,7002,500
30 ธ.ค. 255901 ม.ค. 25607,9007,9007,1002,500
31 ธ.ค. 255902 ม.ค. 25607,9007,9007,1002,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก อื่นๆ