city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (MAR-AUG18) (REP01 FD)

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (MAR-AUG18) (REP01 FD)

รหัส KH-BI007 ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (MAR-AUG18) (REP01 FD)

pdf

เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของปราสาทบายน
ชมปราสาทตาพรหมและความสวยงามของปราสาทบันทายศรี
ล่องเรือโตนเลสาบทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดซาจ๊ะ สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (MAR-AUG18) (REP01 FD)
http://www.grandholiday.co.th/view/1448
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม – ชมโชว์ระบาอัปสรา
  • วันที่ 2 : นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 : ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ –สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 23 ก.พ. 256125 ก.พ. 256111,90011,50010,9002,000
(เต็ม) 01 มี.ค 256103 มี.ค 256111,90011,50010,9002,000
09 มี.ค 256111 มี.ค 256111,90011,50010,9002,000
16 มี.ค 256118 มี.ค 256111,90011,50010,9002,000
23 มี.ค 256125 มี.ค 256111,90011,50010,9002,000
30 มี.ค 256101 เม.ษ. 256111,90011,50010,9002,000
06 เม.ษ. 256108 เม.ษ. 256112,90012,50011,9002,000
13 เม.ษ. 256115 เม.ษ. 256112,90012,50011,9002,000
14 เม.ษ. 256116 เม.ษ. 256112,90012,50011,9002,000
19 เม.ษ. 256101 พ.ค. 256111,90011,50010,9002,000
20 เม.ษ. 256122 เม.ษ. 256111,90011,50010,9002,000
27 เม.ษ. 256129 เม.ษ. 256111,90011,50010,9002,000
04 พ.ค. 256106 พ.ค. 256111,90011,50010,9002,000
11 พ.ค. 256113 พ.ค. 256111,90011,50010,9002,000
08 มิ.ย. 256110 มิ.ย. 256110,90010,5009,9002,000
15 มิ.ย. 256117 มิ.ย. 256110,90010,5009,9002,000
29 มิ.ย. 256101 ก.ค. 256110,90010,5009,9002,000
06 ก.ค. 256108 ก.ค. 256110,90010,5009,9002,000
13 ก.ค. 256115 ก.ค. 256110,90010,5009,9002,000
27 ก.ค. 256129 ก.ค. 256111,90011,50010,9002,000
03 ส.ค. 256105 ส.ค. 256110,90010,50010,5002,000
10 ส.ค. 256112 ส.ค. 256111,90011,50010,9002,000
17 ส.ค. 256119 ส.ค. 256110,90010,50010,5002,000
24 ส.ค. 256126 ส.ค. 256110,90010,50010,5002,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก อื่นๆ